Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řád prakticky - pro začátečníky
Kód akreditace: AK/PV-314/2018
Variabilní symbol: 223121401
Termín: 14.12.2023
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je základním a nezbytným předpokladem pro řádný výkon veřejné správy. Během tohoto semináře zaměřeného na problematiku správního práva a správního řízení se bude věnována pozornost tomu, jak správně vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správního řízení, a to zejména s ohledem na osoby, které se se správním řádem začínají seznamovat. Nedílnou součástí kurzu bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace, vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, zejména řízení v prvním stupni, s důrazem na řádný procesní postup,
a zákonné a správné rozhodnutí.

Seminář si klade rovněž za cíl seznámit účastníky s vazbami přezkumných řízení a postupů, včetně soudního přezkumu a usnadnit orientaci v obecné úpravě správního řízení dle správního řádu.

 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu
 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování
 • účastníci řízení a zastoupení
 • úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu,
 • průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování
 • rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení - přerušení, zastavení řízení
 • rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy a nečinnost správního orgánu
 • zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty
 • opravné prostředky – řádné a mimořádné, soudní přezkum
 • diskuse, závěr

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
 • Doporučujeme pořídit ÚZ Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky
 • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP
Akreditace: MVČR