Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Kód akreditace: A2022/1225-SP
Variabilní symbol: 223110702
Termín: 07.11.2023
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
JUDr. Hynek Pečinka, LL.M. - Zástupce vedoucího odboru sociálních věcí, právník, Statutární město Olomouc

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení právního povědomí úředníků a vedoucích úředníků zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí a/nebo projednáváním přestupků proti zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, a to prostřednictvím výkladu aktuální právní úpravy a její praktické aplikace ve světle judikatury správních soudů, komentářové literatury a stanovisek veřejného ochránce práv. Účastníci programu získají znalost příslušné legislativy, souvisejících soudních stanovisek k její aplikaci a osvědčených postupů v souladu s právními předpisy. Budou moci v diskusi konfrontovat zkušenosti ze své praxe s ostatními účastníky a lektorem.

 

Jde o jednodenní vzdělávací program. Program se člení na teoretickou a praktickou část, včetně prezentace kazuistických příkladů z praxe a vzorů správných procesních postupů při projednávání přestupků na úseku sociálně-právní ochrany a diskuse mezi účastníky a lektorem navzájem za účelem výměny zkušeností a získání příkladů dobré praxe od lektora i přímo od účastníků.

 

Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky na úrovni základního vhledu s tím, jaké jednání fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob je přestupkem, jak lze takový přestupek rozpoznat, jaká chování a jednání se při jeho objasňování sledují a tvoří celek
posuzovaného jednání. Účastníci se seznámí také se základy správného
procesního postupu při vedení přestupkových řízení. Teoretická problematika bude
proložena četnými příklady z praxe.

Prezentován bude obsah a význam skutkových podstat přestupků na úseku sociálně-právní
ochrany dětí, jejich specifické znaky, jejichž identifikace může přispívat k včasnému
odhalování a řešení přestupkového jednání. K lepšímu pochopení teoretické části poslouží kazuistické příklady oznamovaných protiprávních jednání.

 

1. Úvod, představení témat a cílů vzdělávacího programu, očekávání účastníků.

 

2. Práva dítěte a povinnosti rodičů a dalších subjektů – základní charakteristika, právní prameny, stručný přehled.

     Důraz bude kladen na vysvětlení právní úpravy rodičovské odpovědnosti, vztahů mezi rodiči a dětmi, povinností osob, jimž je dítě svěřeno, představení dalších subjektů, jejichž jednání může zasáhnout do právních poměrů dítěte.

 

3. Přestupky – obecná charakteristika, základy odpovědnosti za přestupky

   Vymezení pojmů a legislativního ukotvení problematiky (skutková podstata přestupků, společenská škodlivost, odpovědnost za přestupek, vymezení kompetence přestupkových orgánů, role správního soudnictví).

 

4. Přestupky proti zákonu o sociálně-právní ochraně

   Představení jednotlivých skutkových podstat přestupků upravených zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, způsobu naplnění skutkových podstat prostřednictvím kazuistických příkladů

  1. přestupky rodičů, osob odpovědných za výchovu a dalších fyzických osob
  2. přestupky podnikajících fyzických osob, přestupky právnických osob

 

5. Řízení o přestupcích

   Charakteristika subjektů přestupkového řízení a procesního postupu podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správního řádu a zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Specifické problémy při projednávání přestupků proti zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

 

6. Shrnutí, závěr, dotazy, diskuse

 

  • Program je akreditovaný také u MVČR v rámci průběžného vzdělávání
  • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV poštou a MVČR elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MPSV