Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů
Kód akreditace: AK/PV-386/2015
Variabilní symbol: 223091902
Termín: 19.09.2023
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - odborná konzultantka, externí VŠ učitelka, v letech 2004 - 2023 členka rozkladové komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Dne 28.4.2022 vyšla ve Věstníku MŽP 3/2022 další aktualizace Metodické instrukce k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: Reaguje např. na přijetí zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, dále na judikaturu týkající se kácení dřevin u železničních drah a upřesňuje i rozložení důkazního břemene při tvrzeném kácení podle § 8 odst. 4 ZOPK  (tzv. kácení v krajní nouzi).

 

1. Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; Metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (Věstník 4/2021), další metodické materiály MŽP


2. Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách (účinná od 1. 4. 2017) a novela § 10 zákona o drahách účinná od 15. 1. 2020, změny § 8 spojené s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb.                         (účinnost od 1. 1. 2018)
Dosavadní zkušenosti se závaznými stanovisky OOP ke kácení pro účely stavebního záměru podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. Fikce souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu zaváděná od 1.1.2021 novelou stavebního zákona (zákon č. 403/2020 Sb.) - vztah k § 8 odst. 6 ZOPK


3. Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a č. 86/2019 Sb. - novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka (účely vyvlastnění), ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny
Ovocné dřeviny v zahradách, zapojené porosty dřevin, stromořadí, Metodické doporučení MŽP k vyhlášce


4. Ochrana dřevin před poškozováním a ničením
Kdy se o nedovolené zásahy nejedná (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.), pokuty za poškození ořezem aj., přesazování a jiné nestandardní zásahy do dřevin z pohledu práva  


5. Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin
„Poškození dřevin zanedbáním péče“ z pohledu zákona č. 114/1992 Sb.; vztah k občanskoprávní odpovědnosti za škodu                  a trestněprávní odpovědnosti


6. Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny
Požadavky na správní řízení a rozhodnutí o povolení ke kácení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 189/2013 Sb.        a správního řádu, účast občanských sdružení (spolků) (omezení novelou § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. účinnou od 1. 1. 2018); závazné stanovisko namísto rozhodnutí o povolení kácení pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle stavebního zákona (novela zákonem č. 225/2017 Sb.)


7. Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení
Kácení na předchozí písemné oznámení, kácení dřevin „se stanovenou velikostí, popř. jinou charakteristikou“, kácení v tzv. krajní nouzi


8. Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les
Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí


9. Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les
Omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu


10. Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku
vodní zákon, energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči; dřeviny z pohledu soukromého práva („nový“ občanský zákoník: podrosty a převisy, obtěžování nadměrným stíněním atd., stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu)  

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR