Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Krizové řízení
Kód akreditace: AK/PV-387/2015
Variabilní symbol: 222120811
Termín: 08.12.2022
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
pplk. Mgr. Miroslav Menšík - metodik oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

!!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout, narušení dodávek pitné vody apod.).

 

Určeno pro: úředníky územně samosprávných celků

Cílem je: prohloubení a rozšíření znalostí úředníků územně samosprávných celků v České republice v rámci zákona č.  240/2000 Sb. o krizovém řízení…, 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému…, vč. prováděcích právních předpisů a další legislativy, související s prevencí, přípravou a řešením mimořádných událostí / krizových situací (vodní zákon, zákon o prevenci závažných havárií, zákon o hospodářských opatřeních za krizových stavů).

Bezpečnostní systém ČR

jeho součásti, postavení a kompetence orgánů, zajišťujících bezpečnost ČR při nevojenských hrozbách, přehled a vývoj tzv. „krizové legislativy“ – zaměřeno zejm. na úroveň krajů a obcí s rozšířenou působností, vč. trendů do budoucna, zajištění bezpečnosti ve vazbě na vznik a potenciál tzv. „nových rizik“.

Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací v ČR

prevence, přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v ČR s ohledem na povinnosti jednotlivých orgánů, přehled havarijních, krizových a povodňových plánů na úrovni kraje a ORP, včetně jejich obsahu (zejm. plány konkrétních činností), prevence závažných havárií (vnější havarijní plány objektů s nebezpečnými chemickými látkami, resp. jaderných zařízení), ochrany kritické infrastruktury a objektových plánů (plán krizové připravenosti, vnitřní havarijní plán), případové studie řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Ochrana obyvatelstva v ČR

stručný přehled historie ochrany obyvatelstva, koncepce ochrany obyvatelstva v ČR, konkrétní opatření ochrany obyvatelstva (varování, informování, ukrytí, improvizovaná ochrana, evakuace, nouzové přežití, humanitární pomoc) s podrobným zaměřením na povinnosti orgánů obcí, ORP a kraje, vč. konkrétních příkladů řešení, současný stav informovanosti a připravenosti veřejnosti ke zvládání mimořádných událostí a krizových situací s možnostmi zlepšení a výhledem do blízké budoucnosti (žádoucí stav).


  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  •   Akce 1+1 účastník zdarma platí od 29.11.2022 pro nově přihlášené účastníky.
  •   Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

Akreditace: MVČR