Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Volby v roce 2020, výklad a organizace aktuálních voleb, novinky ve volebním procesu
Kód akreditace: AK/PV-673/2016
Variabilní symbol: 220061887
Termín: 18.06.2020
Místo: ul. Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Eva Doležalová - právník s mnoha praktickými zkušenostmi z výkonu státní správy v oblasti vnitřních věcí

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Program:
Výklad volebních zákonů se zaměřením na jednotlivé instituty volebního procesu, který bude spojen s praktickými radami a návody a je určen úředníkům obcí zajišťujícím volby. Propojení výkladu s praxí. Úvod do připravované právní úpravy na úseku voleb, aktuality – co nás při organizaci voleb již brzy čeká.

Cíl a zaměření semináře:
Seminář má být jak základním seznámením s právní úpravou, tak i pomocí s praktickými postupy a činnostmi při přípravě voleb na úrovni obcí. Náhled do připravované právní úpravy che rozšířit povědomí odpovědných osob o aktuálních novinkách na úseku voleb a pomoci tak s přípravou na organizaci novinek, které se ve volebním procesu připravují. Seminář je vhodný jak pro úředníky větších obcí, tak pro starosty nebo zástupce malých obcí, kteří také musí činnost na úseku voleb zajistit.

Obsah kurzu:

 • druhy voleb a jejich zakotvení v právním řádu České republiky, přehled platné právní úpravy – seminář bude zaměřen zejm. na aktuálně chystané volby – volby do zastupitelstev krajů a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
 • základní pojmy volebních zákonů, vysvětlení a výklad: aktivní a pasivní volební právo, překážky výkonu volebního práva, seznamy voličů podle druhu voleb, jejich vedení a postupy, soustava volebních orgánů, jejich postavení a vazby na činnost volebních orgánů obcí, voličské průkazy podle příslušného druhu voleb včetně vedení jejich evidence, archivace volební dokumentace, stížnosti na průběh voleb a jejich řešení, soudní přezkum voleb a mnohé další
 • kompetence, součinnost, návaznost a spolupráce volebních orgánů s důrazem na volební orgány obce
 • využívání údajů ROB a agendového informačního systému evidence obyvatel pro účely volebních orgánů obce
 • volební materiály, jejich uchovávání a distribuce, volební místnosti, vybavení, příprava
 • financování volebních výdajů obcemi
 • „volební servis obce“ - praktická příprava voleb, organizace činnosti volebních komisí větších obcí a příprava volebních materiálů -  jednotlivé typy voleb: co mají společného a v čem se jejich příprava liší?
 • volby pohledem občana, voliče, řešení stížností na volby
 • financování voleb obcemi

Referendum jako nástroj přímé demokracie – pro doplnění výkladu

 • základní principy právní úpravy referenda, základní pojmy ze zákona, příprava a organizace referenda, postupy, rozdíly referenda a voleb


Novinky na úseku voleb

 • aktuálně připravovaný Zákon o správě voleb – principy a důvody nové právní úpravy, změny v organizaci voleb
 • nové instituty volebního práva – jednodenní volby, nové vymezení překážek volebního práva, hlasování v předstihu, korespondenční hlasování a další nové pojmy připravované právní úpravy
 • jednotný seznam voličů a změny v místní příslušnosti při organizaci voleb, změna hlasování v zahraničí
 • informační systém správy voleb, registrační proces v novém informačním systému, registr kandidátních listin a okrskových volebních komisí
 • navrhované změny ve volebních okrscích a distribuci hlasovacích lístků voličům
 • předpokládaný časový průběh zavádění nové právní úpravy do praxe
 • aktuálně připravované změny jednotlivých volebních zákonů
 • návrhy změn financování voleb


Na úseku voleb i referenda je možné v rámci semináře konzultovat výklady teoretických záležitostí k přípravě voleb ale také konkrétní praktické problémy vznikající při organizaci voleb nebo referenda. Pomoc s řešením zajištění voleb pohledu volebních orgánů obce (starosty, obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu), registračních úřadů, okrskových volebních komisí – dodržování zákonných postupů i praktické provedení organizačních volebních prací.

V rámci semináře zazní i podněty k organizaci některých zcela nových volebních institutů. Součástí semináře bude praktická diskuse účastníků, odpovědi na dotazy, samozřejmostí je možnost výměny zkušeností nebo individuální konzultace dotazu s lektorkou.

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.