Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022
Kód akreditace: AK/PV-673/2016
Variabilní symbol: 222090603
Termín: 06.09.2022
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Ing. Ján Janovíček - Dlouholetý odborný lektor akreditovaných vzdělávacích programů na úseku EO, OP, CD a dlouholetý praktik a odborník v problematice voleb, kontaktních míst CzechPOINT a v problematice územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

VOLBY A REFERENDA V PRAXI OBECNÍCH ÚŘADŮ. ÚKOLY A POSTUPY OÚ A POÚ PŘI VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2022.

Cíl semináře:
Tento seminář má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti úředníků územně samosprávních celků, zejména zaměstnanců na obecních úřadech v problematice jednotlivých druhů voleb a referenda se zaměřením na volby v roce 2022. Pozornost bude věnována vybraným praktickým činnostem a postupům volebních orgánů v době jejich přípravy a ve dnech jejich konání. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuálními metodikami a stanovisky Ministerstva vnitra k otázkám voleb a referenda. Problematika bude zaměřena na konkrétní druh voleb v roce 2022 - na volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.

Program - obsah semináře:
Platná legislativa

 • platná legislativa na úseku voleb a referenda,
 • rekapitulace posledních změn volebních zákonů a zákonů o místním a krajském referendu.


Volby a referenda obecně

 • druhy voleb konané v České republice, volební systém jednotlivých druhů voleb, délka funkčního období a počty členů volených zastupitelských sborů,
 • aktivní a pasivní volební právo, kdo má právo volit, volební právo cizinců v ČR,
 • struktura volebních orgánů, složení a úkoly,
 • místo a úloha ČSÚ ve volbách,
 • referendum jako nástroj přímé demokracie, druhy referenda,
 • principy konání místního referenda, kdo se jej může zúčastnit, o čem se hlasuje, jeho platnost a závaznost,
 • organizační otázky konání místního referenda.


Volby v praxi obecních úřadů - společné postupy při volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR

 • volební okrsky, jejich vymezování, číslování a zápis do RÚIAN. Provádění oprav nesprávných údajů nezařazených stavebních objektů a adresních míst v RÚIAN,
 • volební obvody pro volby do zastupitelstev obcí, jejich tvorba, popis a počty členů zastupitelstva obce, kteří mají být v jednotlivých obvodech voleni,
 • volební obvody pro volby do Senátu Parlamentu ČR,
 • tvorba a vedení seznamů voličů pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu,
 • vyžádání seznamů voličů podle volebních okrsků ze základního registru obyvatel - ROB (občané ČR a cizinci),
 • specifické postupy při tvorbě zvláštního seznamu pro volby, pro které je sestavován,
 • okrskové volební komise (OVK), jejich úkoly, vytváření, vznik a zánik členství, nároky členů OVK,
 • školení členů OVK, jeho obsah a způsob provedení,
 • využívání a ověřování osobních údajů o voličích v ROB nebo v agendovém informačním systému evidence obyvatel v době přípravy voleb a v jejich průběhu,
 • volební kampaň,
 • informování voličů o době a místě konání voleb do ZO a do Senátu,
 • problematika organizačně technického zabezpečení jednotlivých druhů voleb (distribuce volebních materiálů, volební místnosti, pomocné prostředky, archivace voleb. materiálů ...),
 • zvláštní způsoby hlasování ve volbách do ZO a do Senátu v případě vyhlášení nebo trvání mimořádných opatření na území ČR v souvislosti s Covid - 19,
 • plnění úkolů volebními orgány v době přípravy a v průběhu voleb do ZO a do Senátu Parlamentu ČR dle časového harmonogramu,
 • kontrolní činnost v době přípravy voleb a v době jejich konání v průběhu hlasování a při sčítání hlasů,
 • zjišťování výsledků voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu,
 • vyhlášení výsledků voleb,
 • soudní přezkum voleb,
 • postup POÚ a OÚ při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,
 • financování voleb.
 • specifika činnosti volebních orgánů při souběhu voleb a místního referenda.


Specifické úkoly a postupy při přípravě a v době konání voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022.

 • základní údaje o volbách do zastupitelstev obcí,
 • metodika sestavování stálého seznamu voličů a jeho dodatku pro volby zastupitelstev obcí, výpisy pro OVK,
 • specifické úkoly volebních orgánů při volbách do zastupitelstev obcí,
 • kandidátní listiny, jejich projednávání a registrace,
 • specifické úkoly registračního úřadu při volbách do ZO,
 • přestupky a jiné správní delikty při volbách do zastupitelstev obcí,
 • aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb do zastupitelstev obcí.


Specifické úkoly a postupy při přípravě a v době konání voleb do 1/3  Senátu Parlamentu ČR v roce 2022.

 • základní údaje o volbách do Senátu Parlamentu ČR,
 • metodika sestavování seznamů voličů pro volby Senátu Parlamentu ČR,
 • voličské průkazy, jejich vydávání, tiskopisy VP, jejich evidence, distribuce a vyplňování,
 • kandidátní listiny, jejich projednávání a registrace,
 • specifické úkoly registračního úřadu při volbách do Senátu,
 • zvláštnosti některých postupů obecních úřadů a pověřených obecních úřadů při přípravě voleb do Senátu Parlamentu ČR,
 • přestupky a jiné správní delikty při volbách do Senátu Parlamentu ČR,
 • aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb do Senátu Parlamentu ČR.

 

 • Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR