Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2020. Úkoly a postupy OÚ při volbách do 1/3 senátu parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Informace o připravovaném zákonu o správě voleb.
Kód akreditace: AK/PV-673/2016
Variabilní symbol: 220061116
Termín: 11.06.2020
Místo: ul. Pražská třída 14, České Budějovice - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Ján Janovíček - Dlouholetý odborný lektor akreditovaných vzdělávacích programů na úseku EO, OP, CD a dlouholetý praktik a odborník v problematice voleb, kontaktních míst CzechPOINT a v problematice územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Tento seminář má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti úředníků územně samosprávních celků, zejména zaměstnanců na obecních úřadech v problematice jednotlivých druhů voleb a referenda se zaměřením na volby v roce 2020. Pozornost bude věnována vybraným praktickým činnostem a postupům volebních orgánů v době jejich přípravy a ve dnech jejich konání. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuálními metodikami a stanovisky Ministerstva vnitra k otázkám voleb a referenda. Problematika bude zaměřena na konkrétní druh voleb v roce 2020 - na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a na volby do zastupitelstev krajů. Součástí semináře bude informace o připravovaném novém Zákonu o správě voleb. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.

 

Program - obsah semináře

Platná legislativa

 • platná legislativa na úseku voleb a referenda

Připravovaná legislativa

 • informace o připravovaném Zákonu o správě voleb, který přinese zásadní změny v organizaci voleb, nové instituty volebního práva a s tím související změny jednotlivých volebních zákonů.

Volby a referenda obecně

 • druhy voleb konané v České republice, volební systém jednotlivých druhů voleb, délka funkčního období a počty členů volených zastupitelských sborů
 • aktivní a pasivní volební právo, kdo má právo volit, volební právo cizinců v ČR
 • struktura volebních orgánů, složení a úkoly
 • místo a úloha ČSÚ ve volbách
 • referendum jako nástroj přímé demokracie, druhy referenda
 • principy konání referenda, kdo se jej může zúčastnit, o čem se hlasuje, jeho platnost a závaznost
 • volební okrsky, jejich vymezování, číslování a zápis do RÚIAN
 • tvorba a vedení seznamů voličů pro jednotlivé druhy voleb a seznam oprávněných osob pro referendum
 • voličské průkazy, jejich vydávání, tiskopisy VP, jejich evidence, distribuce a vyplňování

Volby v praxi obecních úřadů - společné postupy při všech druzích voleb

 • vyžádání seznamů voličů podle volebních okrsků ze základního registru obyvatel - ROB (občané ČR a cizinci),
 • aktualizace stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem,
 • specifické postupy při tvorbě zvláštního seznamu pro volby, pro které je sestavován,
 • provádění oprav nesprávných údajů nezařazených stavebních objektů a adresních míst v RÚIAN,
 • ověřování osobních údajů o voličích v ROB nebo v agendovém informačním systému evidence obyvatel v době přípravy voleb a v jejich průběhu
 • problematika organizačně technického zabezpečení jednotlivých druhů voleb (distribuce volebních materiálů, volební místnosti, pomocné prostředky, archivace voleb. materiálů ...)

Vybrané praktické postupy při přípravě a v době konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

 • plnění úkolů volebními orgány v době přípravy a v průběhu voleb do 1/3 Senátu dle časového harmonogramu,
 • metodika sestavování seznamů voličů pro volby do Senátu PČR,
 • zvláštnosti některých postupů obecních úřadů při přípravě voleb do 1/3 Senátu PČR,
 • aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb do Senátu.

Vybrané praktické postupy při přípravě a v době konání voleb do zastupitelstev krajů.

 • hlavní úkoly obecních úřadů při volbách do zastupitelstev krajů,
 • zvláštnosti některých postupů obecních úřadů při přípravě voleb do zastupitelstev krajů,
 • plnění úkolů volebními orgány v době přípravy a v průběhu voleb do ZO dle časového harmonogramu,
 • metodika sestavování seznamů voličů pro volby do zastupitelstev krajů,
 • aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb do zastupitelstev krajů.

Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.