Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-17/2024
Variabilní symbol: 8241120
Termín: 20.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Hynek Pečinka, LL.M. - Zástupce vedoucího odboru sociálních věcí, právník, Statutární město Olomouc

Časový rozvrh:

9:00 - 15:00 vlastní program

Program:

Vzdělávací program poskytne posluchačům ucelený pohled na problematiku veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi obcemi navzájem a mezi obcemi a třetími subjekty. Posluchači si nejprve osvojí obecná pravidla podle správního řádu společná pro všechny typy veřejnoprávních smluv a dále se seznámí se specifiky veřejnoprávních smluv podle zákona o obcích a podle dalších speciálních zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy, v nichž vykonávají působnost obce I., II. i III. typu a jsou samy účastníky těchto smluv, případně jejich orgány schvalují veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi třetími subjekty.

 

1. Pojem a znaky veřejnoprávních smluv

Formy činnosti veřejné správy, veřejná subjektivní práva a veřejné subjektivní povinnosti. Vymezení pojmu a podstatných znaků veřejnoprávní smlouvy. Druhy veřejnoprávních smluv a jejich vzájemné odlišnosti.

 

2. Procesní aspekty veřejnoprávních smluv

Uzavírání, změna obsahu, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy. Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy: kontrola, spory, soudní přezkum smluv. Nicotnost veřejnoprávních smluv.

 

3. Zajišťování výkonu působnosti obce veřejnoprávními smlouvami

Samostatná a přenesená působnost obce, obec jako strana veřejnoprávní smlouvy. Využití možnosti uzavřít veřejnoprávní smlouvu obcemi.

Jednotlivé smluvní typy s praktickými příklady

 • Smlouvy mezi obcemi o zajištění působnosti
 • Smlouvy mezi obcemi na úseku samostatné působnosti – slučování obcí, změna hranic, vytvoření dobrovolného svazku obcí
 • Smlouvy o zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
 • Smlouvy na úseku regionálního rozvoje
 • Smlouvy o poskytování dotací z rozpočtu obce
 • Dohody o výkonu pěstounské péče
 • Smlouvy uzavírané podle stavebního zákona
 • Smlouvy podle zákona o pohřebnictví
 • Smlouva o chráněném památném stromu

 

4. Shrnutí výkladu, vysvětlení případných nejasností, zpětná vazba

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (apliakce ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR