Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Trestní odpovědnost zastupitelů a radních
Kód akreditace: -
Variabilní symbol: 219020712
Termín: 07.02.2019
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Pavel Zelenka - Předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílovou skupinou jsou volení zástupci, úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků.

 

 • Osoby činné ve volených orgánech územních samosprávných celků (zastupitelé a radní)
  • jejich postavení a povinnosti podle Ústavy ČR a zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; č. 129/2000 Sb.;
  • o krajích (krajské zřízení) a č. 131/2000 Sb.;
  • o hlavním městě Praze;
  • úvodní charakteristika jejich trestněprávního postavení;
  • vybrané otázky trestněprávní povinnosti mlčenlivosti;
 • Výklad souvisejících pojmů a institutů obsažených v obecné části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zásada subsidiarity - § 12 odst. 2;
  • Trestné činy - §§ 13 – 14;
  • Zavinění - §§ 15 – 19 (úmysl, nedbalost, omyl);
  • Pachatel a formy trestné součinnosti (dále – konkrétní a speciální pachatel - § 114 TrZ; pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny - §§ 107 - 108);
  • Okolnosti vylučující protiprávnost činu - §§ 28 – 32 (a další případy);
  • Úřední osoba - § 127;
  • Veřejná listina - § 131;
  • Trestní sankcionování - §§ 39 – 104 (obecná pravidla, zákaz činnosti ad.);
 • Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob
  • §§ 1 – 9 zák. č. 418/2011 Sb.;
 • Charakteristika vybraných skutkových podstat trestných činů – (související problematika časové působnosti podle doby spáchání trestného činu – viz § 2 TrZ)
  • Dotační podvod (§ 212);
  • Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§§ 220 – 221);
  • Trestné činy související se zadáním veřejné zakázky, veřejnou soutěží a veřejnou dražbou (§§ 256 – 258);
  • Poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260);
  • Trestné činy obecně nebezpečné a proti životnímu prostředí;
  • Trestné činy úředních osob (§§ 329 – 330);
  • Úplatkářství (§§ 331 – 334);
 • Přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR – zabývající se problematikou porušení povinnosti osobami činnými ve volených orgánech územních samosprávných celků.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: neakreditovaný


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.