Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek
Kód akreditace: AK/PV-413/2015
Variabilní symbol: 221031102
Termín: 11.03.2021
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se stavebním zákonem s důrazem na jeho aktuální právní úpravu.

Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty územního a stavebního řízení, včetně dalších činností stavebních úřadů dle stavebního zákona. Účastníkům semináře bude vysvětlena a prezentována možná aplikace stavebního zákona a jeho základních institutů v praxi. Činnosti stavebních úřadů budou vysvětlovány v návaznosti na správní řád, který je subsidiárním právním předpisem při řízeních a činnostech úřadů dle stavebního zákona.

Seminář bude zaměřen na vymezení územního řízení, jednotlivých typů územních rozhodnutí, územního souhlasu a územních opatření obecné povahy, dále na stavební řízení o povolení stavby, včetně vymezení typů staveb, které lze realizovat na základě ohlášení, činnosti stavebního úřadu v rámci ohlašování staveb, dále na instituty společného povolení, včetně společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, dále na oznámení záměru s certifikátem AI, dále možnosti užívání staveb, odstraňování staveb a specifika jednotlivých řízení, včetně informace o dalších institutech upravených stavebním zákonem.

Součástí semináře bude též část věnována výkladu prováděcích vyhlášek ke SZ, včetně výkladu zákonů souvisejících se SZ.

 

Předmět 1: Územní řízení

- Definice a základní pojmy na úseku stavebního zákona

- Upozornění na změny, jež přináší aktuální právní úprava

- Stavební úřady a jejich působnost, příslušnost v kontextu právní úpravy

- Dotčené orgány státní správy a rozhodnutí podmíněná závazným stanoviskem

- Územní řízení

- Územní rozhodnutí

- Územní souhlas

- Společné povolovací postupy

- Postupy stavebních úřadů a účastníků řízení

- Doručování písemností, lhůty

 

Předmět 2: Stavební řád

- Stavební řízení obecně v režimu stavebního práva

- Stavení řízení a jeho zásady

- Stavby nevyžadující povolení ani ohlášení

- Ohlašování staveb

- Povolování staveb, institut autorizovaného inspektora

- Řízení o odstranění stavby

- Nařízení odstranění stavby

- Užívání staveb

- Stavební dozor a zvláštní pravomoci SÚ a vybrané činnosti ve výstavbě podle SZ

- Přestupky

 

Informace k novému stavebnímu zákonu.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.