Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob - procesní část
Kód akreditace: AK/PV-503/2019
Variabilní symbol: 222120806
Termín: 08.12.2022
Místo: ul. Pražská třída 14, České Budějovice - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
JUDr. Zita Svobodová Štecherová - Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, dlouholeté zkušenosti se správním řízením, jakož i s přednáškovou činností.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:
  • Prameny právní úpravy – 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – základní charakteristika, zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Podklady rozhodnutí – podklady Policie ČR a obecní policie, kontrola dle kontrolního řádu, protokol o kontrole, pořizování audiovizuálních záznamů, postup před zahájením řízení, odložení věci
  • Účastníci řízeníobviněný, postavení obviněného, poškozený, řízení o náhradě škody, rozhodnutí o nároku na náhradu škody, plná moc
  • Průběh řízenípříslušnost správního orgánu, podjatost, zahájení správního řízení, dokazování – zásada materiální pravdy, zásada vyšetřovací, odmítnutí provedení navrženého důkazu, skutečnosti obecně známé, skutečnosti známé z úřední činnosti, internetové stránky, ústní jednání, § 36 odst. 3 správního řádu, doručování, společné řízení
  • Rozhodnutínáležitosti výrokové části rozhodnutí, odůvodnění rozhodnutí, zastavení řízení, narovnání, lhůta pro vydání rozhodnutí
  • Příkazní řízení – příkaz, § 81 zákona, příkaz na místě, domluva, přezkum příkazu na místě
  • Řádné opravné prostředky – odvolání, odpor, nepodepsané odvolání, zákaz reformace in peius, rozhodnutí v odvolacím řízení

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
  • Doporučujeme přinést platné ÚZ Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

 

Akreditace: MVČR