Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob (s důrazem na hmotněprávní úpravu)
Kód akreditace: AK/PV-459/2016
Variabilní symbol: 218041711
Termín: 17.04.2018
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 1.800,- Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
JUDr. Zita Svobodová Štecherová - Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, dlouholeté zkušenosti se správním řízením, jakož i s přednáškovou činností.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

1. Prameny právní úpravy
– 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – základní charakteristika, působnost zákona, zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Terminologie, podmínky odpovědnosti
– pojem přestupku právnických a podnikajících fyzických osob, společenská škodlivost jakožto materiální znak skutkové podstaty přestupku, pachatel přestupku – podmínky odpovědnosti, odpovědnost právního nástupce, zvláštní subjekt přestupku, spolupachatelství, pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek, objektivní odpovědnost, liberační důvod, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek

3. Ukládání správních trestů
– druhy správních trestů, kritéria pro určení druhu a výměry správního trestu, polehčující a přitěžující okolnosti, souběh přestupků (absorpční zásada) + společné řízení, požadavky na odůvodnění výše pokuty, majetkové poměry obviněného z přestupku, zásada zákazu dvojího přičítání téže okolnosti, upuštění od uložení správního trestu, snížení výměry pokuty

4. Principy trestního práva správního
– analogie s trestním řízením - základní zásady, vyloučení aplikace některých ustanovení správního řádu při projednávání přestupků, zásada presumpce neviny, zásada materiální pravdy - dokazování, právní kvalifikace přestupku při změně právní úpravy

5. Vybrané procesní otázky
- podklady rozhodnutí - podklady Policie ČR a obecní policie, kontrola dle kontrolního řádu - průběh kontroly, povinné a přizvané osoby, kontrolní protokol, námitky proti protokolu, ochrana osobnosti při kontrole, zajištění důkazu, vymezení předmětu řízení v oznámení o zahájení správního řízení, § 36 odst. 3 správního řádu, rozhodnutí o celém předmětu řízení, určitost výroku, plná moc, příkazní řízení, odvolací řízení

Pozn. Na tento seminář navazuje další část věnovaná zejména procesněprávním otázkám.

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.