Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob
Kód akreditace: AK/PV-459/2016
Variabilní symbol: 219061111
Termín: 11.06.2019
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
JUDr. Zita Svobodová Štecherová - Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, dlouholeté zkušenosti se správním řízením, jakož i s přednáškovou činností.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
  1. Prameny právní úpravy – 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – základní charakteristika, působnost zákona, zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  2. Terminologie, podmínky odpovědnosti – pojem přestupku právnických a podnikajících fyzických osob, společenská škodlivost jakožto materiální znak skutkové podstaty přestupku, pachatel přestupku – podmínky odpovědnosti, odpovědnost právního nástupce, zvláštní subjekt přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek, objektivní odpovědnost, liberační důvod, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek
  3. Ukládání správních trestů – druhy správních trestů, kritéria pro určení druhu a výměry správního trestu, polehčující a přitěžující okolnosti, souběh přestupků (absorpční zásada) + společné řízení, požadavky na odůvodnění výše pokuty, majetkové poměry obviněného z přestupku, zásada zákazu dvojího přičítání téže okolnosti, upuštění od uložení správního trestu, snížení výměry pokuty, domluva
  4. Vybrané procesní otázky - podklady rozhodnutí - podklady Policie ČR a obecní policie, kontrola dle kontrolního řádu, postup před zahájením řízení, účastníci řízení, plná moc, oznámení o zahájení správního řízení, dokazování, ústní jednání, § 36 odst. 3 správního řádu, náležitosti výrokové části rozhodnutí, odůvodnění rozhodnutí, doručování, příkazní řízení včetně příkazu na místě, odvolací řízení, nové rozhodnutí, přezkumné rozhodnutí

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.