Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení. (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-1009/2022
Variabilní symbol: 8241015
Termín: 15.10.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Hynek Pečinka, LL.M. - Zástupce vedoucího odboru sociálních věcí, právník, Statutární město Olomouc

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení právního povědomí úředníků a vedoucích úředníků zabývajících se vyřizováním stížností, resp. námitek či oznámení podjatosti v rámci agend svěřených územním samosprávným celkům do samostatné nebo přenesené působnosti. Sekundárním cílem je prověření znalostí účastníků vzdělávacího programu a jejich aktualizace v závislosti na právní úpravě a jejím výkladu prováděnému správními soudy a veřejným ochráncem práv.

Účastníci programu získají znalost příslušné legislativy, souvisejících soudních stanovisek k její aplikaci a osvědčených postupů v souladu s právními předpisy. Budou moci v diskusi konfrontovat zkušenosti ze své praxe s ostatními účastníky a lektorem.

V rámci vzdělávacího programu budou nejdříve vymezeny základní pojmy týkající se problematiky stížností a podjatosti ve veřejné správě a jejich vyřizování, budou připomenuty základní zásady činnosti veřejné správy, pro jejichž (domnělé) nedodržování bývají stížnostní či podjatostní námitky uplatňovány. Dále se program podrobně věnuje stížnostem v agendách samosprávných i v agendách přenesené působnosti obcí a krajů a také podjatosti úředních osob. V obou případech je výklad právních norem doplněn o ukázku praktických postupů, odkazy na příslušnou judikaturu a stanoviska veřejného ochránce práv. Závěrem mají účastníci možnost diskutovat mezi sebou, vyměnit si zkušenosti a poznatky ze své praxe, případně reflektovat informace prezentované v rámci vzdělávacího programu.

 • Úvod, představení témat a cílů vzdělávacího programu, očekávání účastníků. Vymezení základních pojmů. Základní zásady činnosti veřejné správy
 • Stížnosti na úseku samostatné působnosti obce a kraje a jejich vyřizování
  • Zákonná úprava. Oprávněný stěžovatel. Stížnostní důvody. Osoba oprávněná vyřídit stížnost.
  • Specifika stížnosti proti chování úředních osob
  • Specifika stížnosti proti postupu orgánu obce, kraje
  • Vyřizování stížností podle zákona o obcích a zákona o krajích a interních předpisů rady obce a rady kraje. Doporučené postupy.
 • Stížnosti na úseku přenesené působnosti obce a kraje a jejich vyřizování
  • Zákonná úprava. Oprávněný stěžovatel. Stížnostní důvody. Osoba oprávněná vyřídit stížnost.
  • Specifika stížnosti proti chování úředních osob
  • Specifika stížnosti proti postupu správního orgánu
  • Vyřizování stížností podle správního řádu. Doporučené postupy.
 • Judikatura a stanoviska veřejného ochránce práv k projednávání stížností ve veřejné správě. Doporučené metodické publikace.
 • Podjatost úředních osob a její řešení
  • Zákonná úprava. Důvody podjatosti a vymezení podjaté úřední osoby. Osoba oprávněná vyřídit oznámení či námitku podjatosti.
  • Specifika podjatosti namítané účastníkem řízení či dotčenou osobou
  • Specifika podjatosti oznámené oprávněnou úřední osobou
  • Specifika podjatosti správního orgánu jako celku
  • Specifika systémové podjatosti
  • Řízení o podjatosti úředních osob podle správního řádu. Doporučené postupy.
 • Judikatura a stanoviska veřejného ochránce práv k projednávání podjatosti ve veřejné správě. Doporučené metodické publikace.
 • Diskuse, dotazy, shrnutí a závěr vzdělávacího programu

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR