Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.
Kód akreditace: AK/PV-386/2015
Variabilní symbol: 220120302
Termín: 03.12.2020
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.300 Kč
Lektor:
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

1. Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; “velká” Metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (Věstník 11/2017), další metodické materiály MŽP

2. Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách (účinná od 1. 4. 2017), změny § 8 spojené s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018), další navrhované změny (např. v rámci invazní novely ZOPK)
Dosavadní zkušenosti se závaznými stanovisky ke kácení pro účely stavebního záměru podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

3. Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a č. 86/2019 Sb. - aktuální novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka, ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny
Ovocné dřeviny v zahradách, zapojené porosty dřevin, stromořadí, Metodické doporučení MŽP k vyhlášce

4. Ochrana dřevin před poškozováním a ničením
Kdy se o nedovolené zásahy nejedná (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.), pokuty za poškození ořezem aj.  

5. Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin
„Poškození dřevin zanedbáním péče“ z pohledu zákona č. 114/1992 Sb.; odpovědnost za škodu; trestněprávní odpovědnost

6. Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny
Požadavky na správní řízení a rozhodnutí o povolení ke kácení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a správního řádu, účast občanských sdružení (spolků) (omezení novelou § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. účinnou od 1. 1. 2018); závazné stanovisko namísto rozhodnutí o povolení kácení pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle stavebního zákona (novela zákonem č. 225/2017 Sb.)

7. Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení
Kácení na předchozí písemné oznámení, kácení dřevin „se stanovenou velikostí, popř. jinou charakteristikou“, kácení v tzv. krajní nouzi

8. Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les a nejčastější chyby aplikační praxe
Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí

9. Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les
Omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu

10. Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku
vodní zákon, energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči; dřeviny z pohledu soukromého práva (nový občanský zákoník: podrosty a převisy, obtěžování nadměrným stíněním atd., stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu)  


  •     Diskuze
  •     Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.