Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Právní úprava přestupků
Kód akreditace: AK/PV-308/2015
Variabilní symbol: 223102411
Termín: 24.10.2023
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - vysokoškolský učitel, autor učebnic a publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, dlouholetý lektor akreditovaného vzdělávání úředníků

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení a aktualizace znalostí úředníků územně samosprávných celků v oblasti právní úpravy přestupků, a to hmotněprávní úpravy (pojem a druhy přestupků, odpovědnost za přestupek, tresty a ochranná opatření, zásady správního trestání) a také úpravy procesní, tedy řízení o přestupku, zejména jeho specifik oproti obecné úpravě správního řízení, včetně přezkumu rozhodnutí o přestupku. Program vychází z platné právní úpravy, s využitím aktuální judikatury a metodiky.

 

Předmět 1:

 • Odpovědnost za přestupek (pojem správního deliktu, pojmové znaky odpovědnosti za správní delikt, správní trestání jako specifická součást pravomoci správních orgánů, zásady správního trestání).
 • Základy právní úpravy přestupků.    
 • Pojem přestupku, zákonné znaky přestupku.
 • Znaky skutkové podstaty přestupku.
 • Základ odpovědnosti za přestupek fyzické osoby, právnické osoby a posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby.
 • Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek.
 • Vztah zákona č. 250/2016 Sb. k dalším zákonům upravujícím přestupky, zejména z. č.  251/2016 Sb., o některých přestupcích.
 • Správní tresty, ochranná opatření. Jakými hledisky je nutno se řídit při ukládání správního trestu.

 

Předmět 2:

 • Vztah řízení o přestupcích k obecné úpravě správního řízení ve správním řádu.
 • Specifické znaky řízení o uložení správního trestu, zásady přestupkového řízení.
 • Příslušnost k projednání přestupku.
 • Postup před zahájením řízení. Požadavky na oprávněnou úřední osobu.
 • Zkrácené formy řízení: příkazní řízení, příkaz na místě.
 • Zahájení řízení (způsoby zahájení), průběh přestupkového řízení, s důrazem na specifičnost tohoto druhu řízení (podklady pro rozhodnutí, důkazní řízení, ústní jednání, společné řízení, prostředky zajištění průběhu a účelu řízení).  
 • Rozhodnutí o přestupku (formy rozhodnutí, obsah a náležitosti, náklady řízení, rozhodnutí o náhradě škody a o bezdůvodném obohacení, rozhodnutí o zastavení řízení, narovnání).
 • Přezkoumání rozhodnutí o přestupku správními orgány (náležitosti odvolání, specifika odvolacího řízení, řízení o rozkladu, mimořádné prostředky – přezkumné řízení a obnova řízení).
 • Přehled přestupků a evidence přestupků.   
 • Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku. Význam soudní judikatury

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
 • Doporučujeme pořídit platné ÚZ Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky
Akreditace: MVČR