Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky
Kód akreditace: AK/PV-308/2015
Variabilní symbol: 8210608
Termín: 08.06.2021
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - vysokoškolský učitel, autor učebnic a publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, dlouholetý lektor akreditovaného vzdělávání úředníků

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Seminář přibližuje základ právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o přestupcích  podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky.

Cílem semináře je seznámení úředníků, kteří projednávají přestupky na úrovni obcí, obecních úřadů s rozšířenou působností a úředníků krajských úřadů s právní úpravou odpovědnosti za přestupek a přestupkového řízení, a to s využitím judikatury správních soudů a metodiky.

Je přiblížen základ uplatňování odpovědnosti a správního trestání  v rámci výkonu působnosti  správního orgánu.

Je podána definice přestupku, přiblížen základ odpovědnosti za přestupek obecně, a odpovědnosti za přestupek fyzické osoby, právnické osoby a posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby; dále pak okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek. Je objasněn systém správních trestů a jejich ukládání, a také hlediska, jež je nutno respektovat při ukládání správních trestů; úprava ochranných opatření. Je objasněn vztah k dalším zákonům upravujícím přestupky, zejména z.č. 251/2016 Sb.

Následuje blok zaměřený na řízení o přestupcích, se zdůrazněním zvláštností a vyšších nároků na vedení přestupkového řízení oproti obecné úpravě správního řízení (od určení příslušnosti, přes požadavky na oprávněnou úřední osobu, až po přezkoumání rozhodnutí o přestupku, včetně soudního přezkoumání), a objasněno podpůrné použití správního řádu. Důraz je kladen na přiblížení všech stádií  řízení o přestupku, včetně řízení zkrácených, a také potup před zahájením řízení; dále pak na požadavek  zákonnosti a správnosti rozhodnutí o přestupku, upozornění na nejčastější pochybení, a také reakce na event. obstrukční  jednání  účastníků řízení.

Obsah semináře:

 

 •     Správní trestání v rámci výkonu veřejné správy, a jeho zásady.
 •     Pojem přestupku, zákonné znaky přestupku.
 •     Základ odpovědnosti za přestupek fyzické osoby, právnické osoby a posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby.
 •     Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek.
 •     Vztah zákona č. 250/2016 Sb. k dalším zákonům upravujícím přestupky, zejména z.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
 •     Správní tresty, ochranná opatření. Jakými hledisky je nutno se řídit při ukládání správního trestu.
 •     Vztah řízení o přestupcích k obecné úpravě správního řízení ve správním řádu.
 •     Zvýšené nároky na vedení řízení o uložení správní sankce.
 •     Příslušnost k projednání přestupku.
 •     Postup před zahájením řízení.
 •     Zkrácené formy řízení: příkazní řízení, příkaz na místě.
 •     Zahájení a průběh přestupkového řízení, s důrazem na specifičnost tohoto druhu řízení.
 •     Rozhodnutí o přestupku: obsah a náležitosti.
 •     Přezkoumání rozhodnutí o přestupku správními orgány.
 •     Evidence přestupků.   
 •     Soudní přezkum. Význam soudní judikatury.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
 • Doporučujeme pořídit platné ÚZ Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR