Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Přestupky v ochraně přírody a krajiny
Kód akreditace: AK/PV-722/2022
Variabilní symbol: 223022308
Termín: 23.02.2023
Místo: ul. Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
JUDr. Olga Svobodová, Ph.D. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. V minulosti působila v Kanceláři veřejného ochránce práv dr. Otakara Motejla (ombudsmana) a také jako právnička, odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení a rozšíření znalostí úředníků územně samosprávných celků v České republice v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, jejichž znalost je nutná pro řádný výkon státní správy na úseku přestupků v ochraně přírody a krajiny. 

 

Základy právní úpravy odpovědnosti za přestupky

 • účel právní úpravy zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vztah k zákonu č. 500/2004 Sb., správnímu řádu a k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; legislativní novinky v této oblasti
 • časová, osobní a územní působnost zákona
 • základy odpovědnosti za přestupek (pojem přestupku, formální znaky a společenská škodlivost, vývojová stádia přestupku a jejich trestnost)
 • osobnost pachatele jako fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby
 • odpovědnost pachatele za přestupek a okolnosti, které ji vylučují; zánik odpovědnosti
 • správní tresty, jejich druhy a výměra
 • souběhy deliktů, zásada ne bis in idem, totožnost skutku

 

Řízení o přestupcích

 • věcná a místní příslušnost k řízení o přestupcích
 • doručování
 • účastníci řízení
 • postupy před zahájením řízení, zahájení řízení, dokazování, přerušení či zastavení řízení
 • zkrácená řízení (příkaz, příkaz na místě)
 • řízení o náhradě škody
 • náležitosti rozhodnutí a lhůta pro jeho vydání
 • specifika odvolacího řízení
 • evidence přestupků

 

Případové studie z praxe

 • procvičování probraného učiva na praktických příkladech z oboru ochrany přírody a krajiny
 • využití případových studií z praxe specializovaných orgánů ochrany přírody a krajiny
 • k procvičení učiva bude využito i anonymizovaných dokumentů ze skutečných přestupkových řízení
 • ukázky vzorových dokumentů pro správní praxi

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR