Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Přestupky na úseku stavebního řádu (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-48/2022
Variabilní symbol: 8241108
Termín: 08.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou správního trestání na úseku stavebního řádu.

Bude věnována podrobná pozornost novému zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s účinností od 01.07.2017. Probrány budou obecná ustanovení (časová, místní a osobní působnost), základy odpovědnosti za přestupek, a to konkrétně osoba pachatele, zánik odpovědnosti za přestupek, ukládání pokut za přestupky a jejich náležitému zdůvodnění. Vše bude objasněno ve vazbě skutkové podstaty protiprávních jednání obsažených ve stavebním zákoně.

Následně bude rozebrána procesní část zákona č. 250/2016 Sb., a to jak řízení o přestupku, tak jeho zjednodušené formy (příkaz, příkaz na místě). Budou vysvětlena specifika procesního postupu dle přestupkového zákona ve vazbě na obecné použití správního řádu.

Závěrem bude pozornost zaměřena na právní úpravu pořádkových pokut na úseku stavebního řádu.

 

Správní trestání obecně

  • správní trestání – základní zásady, přestupky – znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu

 

Podrobný rozbor právní úpravy provedené zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:

  • část první – obecná ustanovení (časová, osobní působnost)
  • část druhá – základy odpovědnosti za přestupek (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnost právního nástupce za přestupek, správní tresty – kritéria pro jejich ukládání)
  • část třetí – řízení o přestupcích (příslušnost a změny příslušnosti, doručování, účastníci řízení, postup před zahájením řízení, průběh řízení – zahájení řízení, ústní jednání, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby, přerušení řízení, zastavení řízení, zvláštní druhy řízení – společné řízení, příkaz, příkaz na místě, rozhodnutí o přestupku, náklady řízení, opravné prostředky
  • část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 

Problematika ukládání pořádkových pokut na úseku stavebního řádu

  • právní úprava dle stavebního zákona a správního řádu

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR