Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
Kód akreditace: AK/PV-504/2019
Variabilní symbol: 223121202
Termín: 12.12.2023
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Ing. Petr Krejzek, Ph.D. - problematikou se zabývá od roku 2006 z pozice odborného referenta KrÚ JMK, OŽP

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v řízeních za přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), a to především formou názorných ukázek řízení o přestupku, které byly podrobeny odvolacímu řízení. Cílem programu je rovněž upozornit na nejčastější pochybení v řízeních o přestupcích na úseku ochrany ZPF v praxi.

 

I. blok programu

 • Nová právní úprava přestupků - zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích; zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Změny obecně – zrušení duality přestupek x jiný správní delikt, sankce x správní trest…
 • Předmět úpravy přestupkového zákona - hmotněprávní část, procesní část.
 • Základy odpovědnosti za přestupek - přestupek, pokračování v přestupku, trvající přestupek, hromadný přestupek, opomenutí, spolupachatel, fyzická osoba jako pachatel, právnická osoba jako pachatel, podnikající fyzická osoba jako pachatel, zánik odpovědnosti za přestupek, promlčecí doba, druhy správních trestů a obecné zásady pro jejich ukládání, jednotlivé správní tresty a jejich výkon.
 • Řízení o přestupcích - příslušnost správních orgánů, specifika doručování v přestupkovém řízení, účastníci řízení, oznamování přestupku, zahájení řízení, průběh řízení, zvláštní druhy řízení, rozhodnutí o přestupku, náklady řízení, řízení o odvolání, zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku.
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.

 

II. blok programu

 • Názorné ukázky řízení o přestupcích na úseku ochrany ZPF podrobených odvolacímu řízení s podrobnou konfrontací ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a odhalením nejčastějších pochybení v praxi.
 • Úskalí při stanovení výše pokuty, polehčující a přitěžující okolnosti, judikatura ohledně výše pokuty.   

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 •       Akce 1+1 účastník zdarma platí od 29.11.2023 pro nově přihlášené účastníky.
 •       Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.
Akreditace: MVČR