Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření v r. 2021 za r. 2020
Kód akreditace: AK/PV-525/2015
Variabilní symbol: 221021802
Termín: 18.02.2021
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Hana Juráňová - daňový poradce, auditor

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Předmět přezkoumání, legislativa - zákon o přezkumu (obsah zprávy o přezkumu za r.2020), zákon o obcích, metodika MFČR, MVČR, poslední novely.
 • Nová stanoviska MFČR a centrální harmonizační jednotky (CHJ)
 • Souhrnná zpráva MFČR – výsledky přezkoumání hospodaření územních celků
 • Práva a povinnosti územních celků, práva a povinnosti kontrolorů, zákon o kontrole – pouze částečně
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti, dluhové pravidlo, vypočtený údaj ve zprávě o přezkumu x kalkulačka rozpočtové odpovědnosti, vliv účtu 459 na výpočet dluhového pravidla
 • Projednání zprávy o výsledku hospodaření, opatření k nápravě, možné sankce
 • Přezkoumání auditorem, jiná procesní pravidla, neplatí zákon o kontrole
 • Příklady nejčastěji se vyskytujících chyb
 • Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
 • Oblasti kontroly a podklady pro přezkum – příklady
 • Specifika pro závěrečný účet
 • Organizační řád, vnitřní předpisy, zápisy z jednání rady a zastupitelstva – vazba na ověření funkce vnitřního kontrolního systému a kontrolu dodržování zákona o finanční kontrole včetně prováděcí vyhlášky
 • Vedení účetnictví, účtování o fondech, bilanční kontinuita, výkazy, přílohy – vazba na kontrolu správnosti vykázaných údajů
 • Majetek, inventarizace, ocenění, nakládání dle zákona o obcích a krajích, zástavy majetku, ručení, věcná břemena – vazba na ověření dodržení předpisů platných pro nakládání s majetkem
 • Smluvní vztahy, nájmy, služby, pořízení DHM, zákon o veřejných zakázkách, DPH, pohledávky, jejich evidence a vymáhání – vazba na ověření dodržování principu hospodárnosti
 • Rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtové změny, plnění rozpočtu a odchylky - vazba na soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
 • Dotace, jejich evidence, dodržování podmínek, kompetence, kontrola – vazba na dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití
 • Kontroly vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím, vklady do obchodních společností a výkon práva, sdružené prostředky – vazba na dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy
 • Cenné papíry, úvěry a půjčky, leasing, hlavní a hospodářská činnost, vazba na DPH, bytové hospodářství – vazba na dodržování zákona o účetnictví, související vyhlášky a příslušných účetních standardů
 • Odměňování, místní poplatky, daňové povinnosti – vazba na předpisy o odměňování a na daňové zákony

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.