Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.
Kód akreditace: AK/PV-392/2015
Variabilní symbol: 221031602
Termín: 16.03.2021
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Jiří Frančík - specialista na problematiku ochrany zemědělského půdního fondu a zemědělství

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem semináře je prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti státní správy ochrany zemědělského půdního fondu, vymezené změnami zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění jeho přenesené působnosti.

Aktuální stav půdy a zemědělského půdního fondu:
-       současný vývoj a poznatky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
-       erozivní zatížení půdy a poznatky související s tímto zatížením půdy
-       úprava správních i ekonomických nástrojů ochrany zemědělského půdního fondu

Ochrana zemědělského půdního fondu:
Předchozí a současná právní úprava, uplatnění aktuálních metodických výkladů ústředního orgánu státní správy.

Postupy vyplývající ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpis – kvalitativní a kvantitativní ochrana zemědělského půdního fondu.  

Vymezené kompetence správních orgánů ochrany zemědělského půdního fondu.

Územní plánovací činnost – priorita ochrany zemědělského půdního fondu a zásady její plošné ochrany.

Posuzování odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, změny ve správních činnostech v závislosti na navazující postupy uplatněné dle zvláštních předpisů.

Stanovení a zajištění podmínek vyplývajících ze souhlasů k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, provedení skrývek kulturních vrstev a jejich využití, zpětná rekultivace, kontrolní činnost.  

Stanovení a výpočtu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (související judikatury Nejvyššího správního soudu), včetně postupů aplikace bodu 2. části D přílohy zákona o ochraně zemědělského půdního fondu v návaznosti na Metodický pokyn MŽP ročník XXVII- prosinec 2017- částka 11 (uplatnění veřejné podpory).

Přestupky, správní delikty a změny uplatněné při těchto sankčních postupech.

Poznatky při dozorové a kontrolní činnosti a časné chyby správních postupů orgánů ochrany zemědělského půdního fondu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Průběžná konzultace možných zákonných řešení konkrétních případů, příklady řešení případů vyplývajících ze správní praxe.


  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.