Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů
Kód akreditace: AK/PV-386/2015
Variabilní symbol: 224091912
Termín: 19.09.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - odborná konzultantka, externí VŠ učitelka, v letech 2004 - 2023 členka rozkladové komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

1. Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; Metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona, další metodické materiály MŽP

2. Aktuální legislativní vývoj: povolování kácení pro účely záměru vyžadujícího jednotné environmentální stanovisko (JES) - novela ZOPK částí druhou zákona č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku (účinnost od 1. 1. 2024, přechodné období pro jiné než vyhrazené stavby do 30. 6. 2024)
zrušení závazných stanovisek OOP ke kácení pro účely stavebního záměru podle § 8 odst. 6 ZOPK, namísto toho integrační formule, příp. společné rozhodnutí OOP; OÚ zůstávají OOP příslušné povolovat kácení dřevin a ukládat NV- nově s výjimkou kácení pro záměr vyžadující JES nebo jeho část, které se nacházejí na území chráněné krajinné oblasti, evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

3. Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a č. 86/2019 Sb. - novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka (účely vyvlastnění), ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny
Ovocné dřeviny v zahradách, zapojené porosty dřevin, stromořadí, Metodické doporučení MŽP k vyhlášce

4. Ochrana dřevin před poškozováním a ničením
Výjimky z obecné ochrany zavedené invazní novelou (vložený odst. 2 do § 7), kdy se o nedovolené zásahy nejedná podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb., pokuty za poškození ořezem aj., přesazování a jiné nestandardní zásahy do dřevin z pohledu práva  

5. Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin
„Poškození dřevin zanedbáním péče“ z pohledu zákona č. 114/1992 Sb.; vztah k občanskoprávní odpovědnosti za škodu a trestněprávní odpovědnosti

6. Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka odvodů (poplatků) za kácené dřeviny
Požadavky na správní řízení a rozhodnutí o povolení ke kácení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 189/2013 Sb. a správního řádu, zejména vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a správní uvážení o závažných důvod pro povolení kácení. Ukládání náhradní výsadby, na jakých pozemcích, v jakém rozsahu.

7. Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení
Kácení na předchozí písemné oznámení, kácení dřevin „se stanovenou velikostí, popř. jinou charakteristikou“, kácení v tzv. krajní nouzi


8. Památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin, kácení dřevin a dotčení dalších zájmů chráněných ZOPK (VKP, krajinný ráz, ZCHD, ptáci apod.)

9. Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les
Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí

10. Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí
Zejména práva spolků podle § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb.

11. Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les
Omezení a zákaz kácení, přestupky, odpovědnost za ekologickou újmu

12. Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku
vodní zákon, energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči; dřeviny z pohledu soukromého práva („nový“ občanský zákoník: podrosty a převisy, obtěžování nadměrným stíněním atd., stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu)  

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR