Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-978/2022
Variabilní symbol: 8241217
Termín: 17.12.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Vlastimil Musil - KÚ Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Více informací o lektorovi na stránce www.vlastimil-musil.cz

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Cílem školení je vysvětlit úředníkům správný postup při řešení přestupků provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tak, aby řešené případy byly v souladu s právní úpravou, obstály v odvolacím přezkumném řízení i případném soudním přezkumu před správními soudy, a aby rozhodnutí správních orgánů korespondovaly s aktuálním vývojem judikatury Nejvyššího správního soudu.

Školení je prioritně zaměřeno na aplikační praxi správního orgánů s výrazným přihlédnutím k praktickým otázkám a problémům, které s sebou skutková podstata přestupku provozovatele vozidla nese. Protože je přestupek provozovatele vozidla poměrně komplikovaným procesem, budou jednotlivé kroky, které zákon o silničním provozu vyžaduje splnit, podrobně vysvětleny krok po kroku od okamžiku doručení oznámení přestupku do doby vydání rozhodnutí.

 

 • Úvod do problematiky pohledem zákona o silničním provozu, vysvětlení podstaty přestupku objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a jeho významu pro společnost.
 • Souladnost přestupku provozovatele vozidla s ústavními principy.
 • Místní příslušnost správního orgánu.
 • Postup před zahájením řízení o přestupku provozovatele vozidla (vymezení přestupků, které jsou projednatelné jako přestupek provozovatele vozidla);
  • Definice důležitých pojmů (automatizovaný technický prostředek bez obsluhy, neoprávněné zastavení a stání).
  • Povinnost řádně zjištěného skutkového stavu (fotografie, úřední záznamy aj).
  • Náležitosti výzvy provozovateli vozidla.
  • Úkony správního orgánu, když provozovatel na výzvu zaplatí určenou částku.
  • Úkony správního orgánu, když provozovatel na výzvu nezaplatí určenou částku, nereaguje a osobu řidiče nesdělí.
  • Úkony správního orgánu, když provozovatel zaplatí určenou částku po lhůty splatnosti, která je stanovena zákonem o silničním provozu na 30 dnů.
  • Úkony správního orgánu v reakci na vyjádření provozovatele, který na výzvu správnímu orgánu sdělí, že osobou řidiče byla osoba zesnulá, osoba ze zahraničí nebo osoba zjevně nekontaktní; vysvětlení otázky, jak rozsáhlé prověřování musí správní orgán provést, aby byly splněny podmínky pro zahájení řízení o přestupku s provozovatelem vozidla).
 • Odložení přestupku řidiče
  • Forma odložení dle zákona č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  • Jak se může provozovatel bránit proti odložení přestupku řidiče.
 • Zahájení a vedení řízení přestupku provozovatele vozidla dle § 125f zákona o silničním provozu;
  • Zahájení řízení příkazem o uložení pokuty, oznámením o zahájení řízení.
  • Jaký význam má v řízení sdělení osoby řidiče poprvé až po zahájení řízení o přestupku s provozovatelem vozidla.
 • Rozhodnutí o přestupku provozovatele vozidla + ukládání správních trestů za přestupek provozovatele vozidla.
 • Zproštění a zánik odpovědnosti provozovatele vozidla za přestupek.
 • Odpovědnost provozovatele administrativně zaniklého vozidla.
 • Seznámení s aktuálním vývojem judikatury – zdůrazněny budou nestandardní případy z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu, které se vymykají nebo jsou odlišné od standardního rozhodování Nejvyššího správního soudu v obdobných případech.

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR