Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů
Kód akreditace: AK/PV-329/2015
Variabilní symbol: 219102403
Termín: 24.10.2019
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Eva Doležalová - právník s mnoha praktickými zkušenostmi z výkonu státní správy v oblasti vnitřních věcí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Program:

Aktuální i stálá problematika občanských a cestovních dokladů sledovaná jak teoretickým tak praktickým pohledem. Zaměření semináře je na činnost úřadů obcí s rozšířenou působností, ale seminář je i vhodným informačním zdrojem pro pracovníky souvisejících agend, např. evidence obyvatel nebo informačních kanceláří úřadů.

Cíl a zaměření semináře:

Vzdělávací akce je zaměřena na činnost úředníků, kteří buď přímo vykonávají státní správu na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, nebo jejichž činnost s těmito agendami souvisí. Probírány budou faktické problémy při aplikaci stávající právní úpravy a nastíněna možná praktická řešení. Seminář chce přispět k rozšíření dovedností úředníků úřadů obcí s rozšířenou působností při jejich každodenní činnosti na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, může být přínosem i pro úředníky, jejichž činnost s doklady souvisí, např. pro pracovníky evidence obyvatel, je vhodným místem pro výměnu zkušeností jednotlivých úřadů, porovnání jejich činnosti a zkušeností při řešení záležitostí na úseku dokladů.

Obsah:

  • obecné pojmy zákona o občanských průkazech: druhy a platnost OP, údaje zapisované do OP, potvrzení o OP, agendový informační systém občanských průkazů ve vazbách na  základní registry a další informační systémy, evidence občanských průkazů, poskytování údajů z informačního systému občanských průkazů, příslušnost a kompetence jednotlivých orgánů na úseku občanských průkazů a jejich vzájemné vazby, povinnosti držitelů OP a povinnosti dalších osob, přestupky a rozhodování na úseku OP, zkušenosti s novým typem občanských průkazů, jeho použití v praxi včetně praktických návodů a ukázek
  • pojmy zákona o cestovních dokladech: druhy a platnost cestovních dokladů, údaje zapisované do CD, agendový informační systém cestovních dokladů a jeho vazby na základní registry a další informační systémy, evidence cestovních dokladů, poskytování údajů z informačního systému cestovních dokladů, příslušnost a kompetence jednotlivých orgánů na úseku cestovních dokladů, povinnosti držitelů CD a povinnosti dalších osob, přestupky a rozhodování na úseku CD
  • všechny poslední významné novely zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech a jejich dopady – shrnutí změn i celkové shrnutí platné právní úpravy
  • aktuální znění prováděcích právních předpisů a směrnice na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů – doporučené metodické postupy a jejich realizace
  • v praktické činnosti úředníků, výměna zkušeností
  • správní poplatky na úseku dokladů, režim výběru, osvobození
  • metodická doporučení, jejich realizace v praktické činnosti
  • aktuální problémy úseku občanských průkazů a cestovních dokladů


V průběhu semináře je vítána možnost výměny zkušeností jednotlivých účastníků, konzultace praktických dopadů metodických doporučení do činnosti úřadů, konzultace názorů a různých postupů v činnostech úřadů ve vazbě na právní normy.

Zmíněny budou minimálně základní zásady ochrany osobních údajů a jejich aplikace při praktické činnosti v návaznosti na GDPR i potřeba jejich promítnutí do vnitřní situace a norem úřadů. Vítány budou dotazy účastníků semináře.


  •     Diskuze
  •     Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.