Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Evidence obyvatel, základní registry v praxi obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Kód akreditace: AK/PV-356/2015
Variabilní symbol: 220110503
Termín: 05.11.2020
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Ján Janovíček - Dlouholetý odborný lektor akreditovaných vzdělávacích programů na úseku EO, OP, CD a dlouholetý praktik a odborník v problematice voleb, kontaktních míst CzechPOINT a v problematice územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Tento seminář má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti zaměstnanců ohlašoven, matričních úřadů a obcí s rozšířenou působností v problematice správních činností na úseku evidence obyvatel ve vazbě na základní registry. Pozornost bude věnována vybraným praktickým činnostem na ohlašovnách, matričních úřadech a ORP. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.

 

Program – obsah semináře

Platná legislativa

 • platná legislativa související s evidencí obyvatel a základními registry
 • stručná rekapitulace posledních změn legislativy související s EO a změny v agendě OP a CD.

Zákon o evidenci obyvatel všeobecně

 • výkon státní správy na úseku EO,
 • nová centrální aplikace správních evidencí C227 a nový agendový informační systém evidence obyvatel (AIS EO), zápis, užívání a poskytování údajů,
 • evidence obyvatel a vazby na registr obyvatel (ROB) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), poskytování údajů z ROB a RUIAN,
 • kontrola a ověřování správnosti údajů, odstraňování nesprávných a zpochybněných údajů,
 • trvalý pobyt občanů, hlášení změny, zrušení a ukončení trvalého pobytu,
 • vybraná ustanovení zákona o rodných číslech,
 • přestupky a jiné správní delikty na úseku evidence obyvatel - nové postupy,
 • vztah ke správnímu řádu,
 • ochrana osobních údajů na úseku evidence obyvatel.

Některá ustanovení prováděcích předpisů k zákonu o EO

 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
 • Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 2018, k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Metodický pokyn MV k postupu krajských úřadů a obecních úřadů při poskytování záznamů o výdeji údajů z AISEO na žádost obyvatele.

Vybrané praktické postupy ohlašoven

 • implementace změnových sestav další možnosti průběžné aktualizace databáze (asynchronní načítávání změnových dat),
 • jak aktualizovat vlastní (metropolitní) informační systémy EO,
 • postup obecního úřadu při přidělování domovních čísel.

Vybrané praktické postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

 • vznik a druhy reklamací nesprávných nebo pochybných údajů v ROB, AISEO,
 • šetření zpochybněných nebo nesprávných údajů, součinnost ostatních správních úřadů,
 • vlastní provádění oprav nesprávných údajů - vyřizování reklamací,

Jak využít novou eObčanku občanem ve vazbě na EO a ROB.

 • popis a možnosti využití eOP
 • jak využívat identifikační funkci eOP
 • portál občana, využívání elektronických služeb občanem.

Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.

 • otázky a odpovědi z videokonferencí MV/OSČ s krajskými úřady k problematice EO,
 • individuální dotazy.

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.