Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Evidence obyvatel, vazby na základní registry, volby a referenda v praxi ohlašoven, obecních úřadů a obecních ůřadů obcí s rozšířenou působností. Jak využít novou e-občanku občanem ve vazbě na registr obyvatel a evidenci obyvatel. - PŘELOŽENO Z 9. 4. 2019
Kód akreditace: AK/PV-356/2015
Variabilní symbol: 219053018
Termín: 30.05.2019
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700 Kč
Lektor:
Ing. Ján Janovíček - Dlouholetý odborný lektor akreditovaných vzdělávacích programů na úseku EO, OP, CD a dlouholetý praktik a odborník v problematice voleb, kontaktních míst CzechPOINT a v problematice územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel v praxi jednotlivých úřadů ve vazbě na základní registry. Vybrané praktické postupy správních činností jednotlivých úřadů při plnění úkolů na úseku EO, jednotlivých druhů voleb a místního referenda.

 

Program semináře :

Tento seminář má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti zaměstnanců ohlašoven, matričních úřadů a obcí s rozšířenou působností v problematice správních činností na úseku evidence obyvatel ve vazbě na základní registry ROB, RÚIAN, ale i na volby a referenda. Pozornost bude také věnována vybraným praktickým činnostem na ohlašovnách, matričních úřadech a ORP. Nově bude vysvětleno využití nového občanského průkazu s kontaktním čipem při elektronické komunikaci občana ve vazbě na registr obyvatel a evidenci obyvatel.  Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.

 

Legislativa

 • platná legislativa související s evidencí obyvatel, základními registry a volbami,
 • rekapitulace posledních změn legislativy související s EO a změny v agendě OP a CD,
 • připravované změny na úseku evidence obyvatel.

Zákon o evidenci obyvatel všeobecně

 • výkon státní správy na úseku EO,
 • agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO), zápis, užívání a poskytování údajů,
 • evidence obyvatel a vazby na registr obyvatel (ROB) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN),
 • kontrola a ověřování správnosti údajů, odstraňování nesprávných a zpochybněných údajů,
 • trvalý pobyt občanů, hlášení změny, zrušení a ukončení trvalého pobytu,
 • přestupky a jiné správní delikty na úseku evidence obyvatel - nové postupy,
 • vztah ke správnímu řádu,
 • ochrana osobních údajů na úseku evidence obyvatel.

Některá ustanovení prováděcích předpisů k zákonu o EO

 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
 • Nová Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 2018 k zákonu o EO, OP a CD,
 • Metodický pokyn MV k postupu krajských úřadů a obecních úřadů při poskytování záznamů o výdeji údajů z ISEO na žádost obyvatele.

Vybrané praktické postupy ohlašoven a ORP

 • implementace změnových sestav další možnosti průběžné aktualizace databáze EO,
 • jak aktualizovat vlastní (metropolitní) informační systémy EO,
 • postup obecního úřadu při přidělování domovních čísel,
 • vznik a druhy reklamací nesprávných nebo pochybných údajů v ROB, AISEO a jejich šetření,
 • vlastní provádění oprav nesprávných údajů - vyřizování reklamací,

 

Jak využít novou občanku občanem ve vazbě na EO a ROB

 • Vysvětlení některých pojmů (elektronická identifikace, autentizace, notifikace, eIDAS, NIA …),
 • Popis možností použití eOP,
 • Jak využívat identifikační funkci eOP,
 • Portál občana a využívání elektronických služeb občanem.

Základní úkoly a postupy ohlašoven při zajišťování jednotlivých druhů voleb a referenda.

 • tvorba a vedení seznam voličů a příprava výpisů pro okrskové volební komise,
 • volební okrsky, jejich vytváření a změny v RUIAN,
 • vydávání voličských průkazů,
 • ověřování osobních údajů o kandidátech a voličích v ROB nebo v agendovém informačním systému evidence obyvatel v době přípravy voleb a v jejich průběhu,
 • plnění ostatních úkolů ohlašovnou v době přípravy a v průběhu konání jednotlivých druhů voleb.
 • zvláštnosti některých postupů při přípravě místního referenda.

Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.

 • otázky a odpovědi z videokonferencí MV/OSČ s krajskými úřady k problematice EO,
 • individuální dotazy.

 

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.