Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Evidence obyvatel a volby v roce 2018 v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Kód akreditace: AK/PV-356/2015
Variabilní symbol: 218031501
Termín: 15.03.2018
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 1.800,-
Lektor:
Ing. Ján Janovíček - Dlouholetý odborný lektor akreditovaných vzdělávacích programů na úseku EO, OP, CD a dlouholetý praktik a odborník v problematice voleb, kontaktních míst CzechPOINT a v problematice územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel v praxi jednotlivých úřadů ve vazbě na základní registry a volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2018. Změny a vybrané praktické postupy správních činností jednotlivých úřadů při plnění úkolů na úseku EO. Agendový informační systém EO a aktualizace vlastních informačních systémů EO. Jak na nesprávné a pochybné údaje.

 

Program semináře :

Tento seminář má za cíl prohloubit a rozšířit znalosti zaměstnanců ohlašoven, matričních úřadů a obcí s rozšířenou působností v problematice správních činností na úseku evidence obyvatel ve vazbě na základní registry ROB, RÚIAN, na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2018. Pozornost bude také věnována vybraným praktickým činnostem na ohlašovnách, matričních úřadech a ORP. Samozřejmostí bude prostor na dotazy a individuální konzultace.

Legislativa

 • platná legislativa související s evidencí obyvatel, základními registry a volbami,
 • rekapitulace změn legislativy související s EO a připravované (schválené) změny v agendě OP a CD.

Zákon o evidenci obyvatel všeobecně

 • výkon státní správy na úseku EO,
 • agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO), zápis, užívání a poskytování údajů,
 • evidence obyvatel a vazby na registr obyvatel (ROB) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN),
 • kontrola a ověřování správnosti údajů, odstraňování nesprávných a zpochybněných údajů,
 • trvalý pobyt občanů, hlášení změny, zrušení a ukončení trvalého pobytu,
 • vybraná ustanovení zákona o rodných číslech,
 • přestupky a jiné správní delikty na úseku evidence obyvatel - nové postupy,
 • vztah ke správnímu řádu,
 • ochrana osobních údajů na úseku evidence obyvatel.

Některá ustanovení prováděcích předpisů k zákonu o EO

 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
 • Směrnice Ministerstva vnitra č. 5, č.j. MV – 108001-48/SC-2011 ve znění pozdějších předpisů,
 • Metodický pokyn MV k postupu krajských úřadů a obecních úřadů při poskytování záznamů o výdeji údajů z ISEO na žádost obyvatele.

Vybrané praktické postupy ohlašoven a matričních úřadů

 • implementace změnových sestav další možnosti průběžné aktualizace databáze (asynchronní načítávání změnových dat),
 • jak aktualizovat vlastní (metropolitní) informační systémy EO,
 • postup obecního úřadu při přidělování domovních čísel.

Vybrané praktické postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

 • vznik a druhy reklamací nesprávných nebo pochybných údajů v ROB, AISEO,
 • šetření zpochybněných nebo nesprávných údajů, součinnost ostatních správních úřadů,
 • vlastní provádění oprav nesprávných údajů - vyřizování reklamací,

Vybrané praktické úkoly a postupy při zajišťování voleb do ZO a Senátu Parlamentu ČR na úrovni ohlašoven  a pověřených obecních úřadů (ORP)

 • vedení stálého seznam voličů a příprava výpisů pro okrskové volební komise (vyžádání seznamů voličů podle volebních okrsků ze základního registru obyvatel - ROB, jejich aktualizace , vyznačování překážek výkonu volebního práva, poznámek atd...),
 • specifické postupy při tvorbě dodatků stálých seznamů a zvláštních seznamů,
 • vydávání voličských průkazů,
 • ověřování osobních údajů o kandidátech a voličích v ROB nebo v  agendovém informačním systému evidence obyvatel v době přípravy voleb a v jejich průběhu,
 • plnění úkolů v době přípravy voleb dle časového harmonogramu při souběhu voleb do ZO a Senátu.

Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace.

 • otázky a odpovědi z videokonferencí MV/OSČ s krajskými úřady k problematice EO,
 • individuální dotazy.

 

 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.