Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky
Kód akreditace: AK/PV-352/2019
Variabilní symbol: 2220826
Termín: 25.08.2022 - 26.08.2022
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno Rakovec - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 6.990 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

25. 8. 2022

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

26. 8. 2022

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je základním a nezbytným předpokladem pro řádný výkon veřejné správy. Během tohoto semináře zaměřeného na problematiku správního práva a správního řízení se bude věnována pozornost tomu, jak správně vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správního řízení, a to zejména s ohledem na osoby, které se se správním řádem začínají seznamovat. Nedílnou součástí kurzu bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace, vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, zejména řízení v prvním stupni, s důrazem na řádný procesní postup,
a zákonné a správné rozhodnutí.

Seminář si klade rovněž za cíl seznámit účastníky s vazbami přezkumných řízení a postupů, včetně soudního přezkumu a usnadnit orientaci v obecné úpravě správního řízení dle správního řádu.

 

1) Základní zásady činnosti správních orgánů

 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu

 

2) Obecná ustanovení o správním řízení

 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování
 • účastníci řízení a zastoupení
 • úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu

 

3) Průběh řízení v prvním stupni

 • zahájení řízení a jeho průběh, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování
 • rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení - přerušení, zastavení řízení
 • rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy a nečinnost správního orgánu x úkony dle části čtvrté správního řádu

 

4) Zvláštní ustanovení o správním řízení 

 • vybrané instituty z části třetí správního řádu (společné řízení, řízení o určení právního vztahu, řízení s velkým počtem účastníků, rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem, příkaz aj.)

 

5) Opravné prostředky

 • řádné a mimořádné, podrobnosti odvolacího řízení, přezkumného řízení, obnovy řízení a nového rozhodnutí, rozhodnutí správního orgánu a soudní přezkum

 

6) Exekuce

 • na peněžitá a nepeněžitá plnění, exekuce provedením náhradního výkonu, přímým vynucením, ukládáním donucovacích pokut
 • diskuse, závěr

 

 • Účastníci obdrží osvědčení s časovou dotací 12 hodin
Akreditace: MVČR