Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky
Kód akreditace: AK/PV-352/2019
Variabilní symbol: 2200828
Termín: 27.08.2020 - 28.08.2020
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 5.990 Kč
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

27. 8. 2020

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

28. 8. 2020

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je základním a nezbytným předpokladem pro řádný výkon veřejné správy. Během tohoto semináře zaměřeného na problematiku správního práva a správního řízení bude věnována pozornost tomu, jak správně vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správního řízení. Nedílnou součástí kurzu bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace, vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, konkrétně řízení v prvním stupni, s důrazem na řádný procesní postup, a zákonné a správné rozhodnutí.

Seminář si za klade rovněž za cíl seznámit účastníky s vazbami přezkumných řízení a postupů, včetně soudního přezkumu a usnadnit orientaci v obecné úpravě správního řízení dle správního řádu.

Předmět 1: Základní zásady činnosti správních orgánů

 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu


Předmět 2: Obecná ustanovení o správním řízení

 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování

 

 • účastníci řízení a zastoupení

 

 • úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu


Předmět 3: Průběh řízení v prvním stupni

 • zahájení řízení a jeho průběh, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování

 

 • rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení - přerušení, zastavení řízení

 

 • rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy a nečinnost správního orgánu x úkony dle části čtvrté správního řádu


Předmět 4: Zvláštní ustanovení o správním řízení

 • vybrané instituty z části třetí správního řádu (společné řízení, řízení o určení právního vztahu, řízení s velkým počtem účastníků, rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem, příkaz aj.)


Předmět 5: Opravné prostředky

 • řádné a mimořádné, podrobnosti odvolacího řízení, přezkumného řízení, obnovy řízení a nového rozhodnutí, rozhodnutí správního orgánu a soudní přezkum


Předmět 6: Exekuce

 • na peněžitá a nepeněžitá plnění, exekuce provedením náhradního výkonu, přímým vynucením, ukládáním donucovacích pokut

 

 • Diskuse, závěr
 • Účastníci obdrží osvědčení s časovou dotací 12 hodin
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.