Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář: Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST I a ČÁST II
Kód akreditace: AK/PV-395/2021, AK/PV-397/2021
Variabilní symbol: 2220923
Termín: 22.09.2022 - 23.09.2022
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno Rakovec - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 6.990 Kč
Lektor:
Mgr. Vlastimil Musil - KÚ Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Pravidelně přednáší na Institutu veřejné správy v Benešově, připravuje úředníky na zkoušky ZOZ u dopravních přestupků. Zastupuje pravidelně KÚ Zlínského kraje v řízení o žalobách u soudu.

Časový rozvrh:

22. 9. 2022

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

23. 9. 2022

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Cílem programu je prakticky a srozumitelně seznámit účastníky školení, jak řešit v každodenní praxi oznámené dopravní přestupky. Důraz je kladen na správnou aplikaci právních předpisů v konkrétních praktických situacích, aby bylo řešení v souladu s právní úpravou a judikaturou správních soudů.

Seminář je určen úředníkům, kteří dlouhodobě vykonávají agendu dopravních přestupků a chtějí se dozvědět aktuální informace a novinky z této dynamicky se rozvíjející se právní disciplíny.

Dále je školení určeno všem začínajícím úředníkům, kteří si potřebují osvojit správně základní principy přestupkového řízení a budou se připravovat na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.

Program:

Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST I

1)      Zahájení řízení o přestupku z moci úřední + zahájení řízení o přestupku se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.
2)      Společné řízení o přestupku a uložení správních trestů ve společném řízení.
3)      Účastnící řízení o přestupku, jejich postavení a právo na odvolání.
4)      Uplatnění nároku na náhradu škody.
5)      Projednávání a postih přestupků mladistvých.
6)      Podklady pro vydání rozhodnutí a dokazování v řízení o přestupku.
7)      Ústní jednání o přestupku a náležitosti řádné a včasné omluvy.
8)      Náhrada nákladů řízení.
9)      Náležitosti rozhodnutí o přestupku.
10)    Oznámení rozhodnutí o přestupku, právní moci, vykonatelnost a jiné právní účinky.
11)    Doručování písemností v řízení o přestupku.
12)    Podání odvolání, odporu a jejich účinky a postu správních orgánů po podání těchto opravných prostředků.

Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST II

1)      Vymezení přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost.
2)      Věk, nepříčetnost, zavinění a jeho formy.
3)      Druhy správních trestů.
4)      Propadnutí a zabrání věci.
5)      Ukládání správních trestů, mimořádné snížení výměry pokuty, upuštění od uložení správního trestu, mimořádné zvýšení pokuty (zásada asperace), uložení pokuty ve společném řízení (zásada absorpce).
6)      Věcná a místní příslušnost správního orgánu v řízení o přestupku.
7)      Odložení věci.
8)      Zastavení řízení o přestupku.
9)      Zánik odpovědnosti za přestupek.
10)    Podmínky příkazního řízení před zahájením řízení a po zahájení řízení.
11)    Příkazní řízení na místě.
12)    Pravomoc obecní, vojenské policie a celní správy při projednávání přestupků v silničním provozu.

  •     Diskuze, zodpovězení dotazů                 
  •     Účastníci obdrží 2 akreditovaná osvědčení

 

Dovolujeme si zdůraznit, že školení není přípravou ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

Přípravné kurzy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti provádí specializovaně Institut Veřejné správy v Benešově u Prahy.

Akreditace: MVČR