Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář pro matrikářky: Zákon o matrikách a státní občanství, Mezinárodní právo v praxi
Kód akreditace: AK/PV-498/2018
Variabilní symbol: 2181116
Termín: 15.11.2018 - 16.11.2018
Místo: Rakovecká 1335/13, Brno - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 4.990 Kč
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností
Bc. Markéta Tintěrová - vedoucí odboru matrika
Zvláštní host - Marie Nevečeřalová

Časový rozvrh:

15. 11. 2018

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence

9:00 - 17:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

16. 11. 2018

9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

ZÁKON O MATRIKÁCH A STÁTNÍ OBČANSTVÍ V MATRIČNÍ PRAXI

Zákon o matrikách

-    aktuální informace na úseku matričních agend

-    působnost na úseku matrik a státního občanství

-    technický způsob vedení matrik

-    upozornění na časté chyby při zadávání do ISEO

-    podklady pro jednotlivé matriční zápisy

-    provádění vlastních matričních zápisů a vydávání matričních dokladů

-    dodatečné záznamy a změny

-    sbírky listin

-    nahlížení do matrik a sbírek listin

-    postup při zasílání matričních dokladů do ciziny

-    výměna matrik s cizinou

-    užívání a změny jména a příjmení

-    správní poplatky na úseku matričních agend

-    dotazy a odpovědi

Zákon o státním občanství ČR

-    historie a vývoj státního občanství

-    způsoby nabývání státního občanství ČR (zejména v souvislosti s narozením v ČR)

-    způsob pozbytí státního občanství ČR  

-    doklady prokazující státní občanství ČR

-    šetření státního občanství

-    práce v ISEO na úseku státního občanství

-    správní poplatky na úseku státního občanství

-    dotazy a odpovědi

 

MEZINÁRODNÍ PRÁVO V PRAXI MATRIČNÍCH ÚŘADŮ

Cílem vzdělávacího programu, který je určen zejména pro úředníky všech stupňů územních samosprávných celků, kteří vykonávají státní správu na úseku matrik a státního občanství  je    nejen prohloubení obecných znalostí z oblasti mezinárodního práva, ale zejména aplikace zákona 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, aplikace práva komunitárního a aplikace dvoustranných  a vícestranných mezinárodních smluv a úmluv v matriční praxi.

 

Komunitární právo - začlenění práva Evropské unie v českém právním řádu

Dvoustranné a vícestranné mezinárodní smlouvy a úmluvy  - posuzování platnosti cizozemských veřejných listin, uznávání rozhodnutí o rozvodu manželství

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů  -  vybraná ustanovení zákona ve vztahu k činnosti matričních úřadů (uzavírání manželství a rozvod manželství, určení a popření rodičovství, osvojení, registrované partnerství a obdobné poměry)

Aplikace v matriční praxi

Zvláštní matrika - obecné informace, podmínky a rozhodující skutečnosti pro zápis matričních událostí, specifika při zápisu jednotlivých matričních událostí

Otázky a odpovědi - rozbor praktických příkladů včetně konzultace aktuálních případů z praxe

Aktuální informace k dané problematice

 

  • Účastníci obdrží 2 akreditovaná osvědčení
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.