Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář pro matrikářky: Zákon o matrikách a státní občanství, Mezinárodní právo po novele
Kód akreditace: AK/PV-499/2018, AK/PV-382/2015
Variabilní symbol: 2241206
Termín: 05.12.2024 - 06.12.2024
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno Rakovec - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 8.590 Kč
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností
Mgr. Lucie Potocká - akreditovaná lektorka pro danou problematiku

Časový rozvrh:

5.12.2024

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

6.12.2024

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Lektorky se v rámci dvoudenního semináře budou věnovat nejen aktuálním tématům se zaměřením na práci matrikářek po novelách zákona o matrikách a zákonů souvisejících účinných od 1.1.2024, ale i procvičování některých matričních zápisů s důrazem na dokládání veřejných listin.

Součástí semináře bude i diskuze na obě daná témata, včetně ukázek a videoukázek k některých bodům programů. 

 

Program 1:

Předmět 1:

Zákon o matrikách – práce na matričních úřadech po novele účinné od 1.1.2024

 • aktuální informace na úseku matričních agend - chystaná novela účinná od 01.01.2025 (Občanský zákoník+Zákon o matrikách)
 • práce na matričních úřadech po novele účinné od 1.1.2024
 • působnost na úseku matrik a státního občanství
 • technický způsob vedení matrik
 • upozornění na časté chyby při zadávání do ISEO
 • podklady pro jednotlivé matriční zápisy
 • provádění vlastních matričních zápisů a vydávání matričních dokladů
 • dodatečné záznamy a změny
 • sbírky listin
 • nahlížení do matrik a sbírek listin
 • postup při zasílání matričních dokladů do ciziny
 • výměna matrik s cizinou
 • správní poplatky na úseku matričních agend
 • dotazy a odpovědi

 

Předmět 2:

Zákon o státním občanství ČR

 • historie a vývoj státního občanství
 • způsoby nabývání státního občanství ČR (zejména v souvislosti s narozením v ČR)
 • způsob pozbytí státního občanství ČR  
 • doklady prokazující státní občanství ČR
 • šetření státního občanství
 • práce v ISEO na úseku státního občanství
 • správní poplatky na úseku státního občanství
 • dotazy a odpovědi

 

Program 2:

Předmět 1: Dvoustranné a vícestranné mezinárodní smlouvy a úmluvy, Nařízení EU, pohyb cizozemských veřejných listin při sňatečném řízení

 • Česká republika a mezinárodní závazky v oblasti pohybu veřejných listin
 • Uznávání cizozemských veřejných listin
 • Uznávání cizozemských soudních rozhodnutí
 • Určení a posouzení cizího prvku
 • Současný stav uznávání veřejných listin v ČR na základě dvoustranných smluv o právní pomoci
 • Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii
 • Nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí
 • Aktuální problémy související s pohybem cizozemských veřejných listin

Předmět 2: Vybraná ustanovení zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém v kontextu zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, správní řízení vedené v rámci sňatečného řízení a registrovaného partnerství

 • Uzavření manželství a vstup do registrovaného partnerství s cizím prvkem na území ČR
 • Uzavření manželství státního občana ČR v cizině
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství včetně prominutí ve správním řízení vedené matričním úřadem
 • Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
 • Součinnost s orgány státní správy – MV ČR, Policie ČR
 • Oznamovací povinnost
 • Výměna matrik s cizinou

SHRNUTÍ, DISKUZE, DOTAZY, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

 • jak řešit nečekané situace, zvláštnosti obřadů, tlumočník, správní poplatky


 

 • Diskuze, zodpovězení dotazů
 • Účastníci obdrží 2 akreditovaná osvědčení
Akreditace: MVČR