Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář pro matrikářky: Vícestranná mezinárodní legislativa a její aplikace při sňatečném obřadu. Obřady – nejen dle zákonů matričního a rodinného
Kód akreditace: AK/PV-1/2020, AK/PV-2/2020
Variabilní symbol: 2221202
Termín: 01.12.2022 - 02.12.2022
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno Rakovec - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 6.990 Kč
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností
Mgr. Lucie Potocká - akreditovaná lektorka pro danou problematiku

Časový rozvrh:

01.12.2022

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

02.12.2022

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Dvoudenní seminář určený zejména matrikářkám, ale i pracovníkům správních činností a všem úředníkům, kteří si chtějí zopakovat či se zdokonalit v dané problematice.

Seminář je určený také pro oddávající, zejména z řad nových starostů, místostarostů a zastupitelů obcí.

 

Program 1:

Vícestranná mezinárodní legislativa a její aplikace při sňatečném obřadu

 

Dvoustranné a vícestranné mezinárodní smlouvy a úmluvy, Nařízení EU

 • Česká republika a mezinárodní závazky v oblasti pohybu veřejných listin
 • Uznávání cizozemských veřejných listin
 • Uznávání cizozemských soudních rozhodnutí
 • Určení a posouzení cizího prvku
 • Současný stav uznávání veřejných listin v ČR na základě dvoustranných smluv o právní pomoci
 • Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii
 • Aktuální problémy související s pohybem cizozemských veřejných listin

 

Aplikace zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém v kontextu zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

 • Uzavření manželství s cizím prvkem na území ČR
 • Uzavření manželství státního občana ČR v cizině
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství včetně prominutí ve správním řízení vedené matričním úřadem
 • Součinnost s orgány státní správy – MV ČR, Policie ČR
 • Oznamovací povinnost
 • Výměna matrik s cizinou

 

Účastníci semináře obdrží aktualizované tabulky smluv a úmluv

 

Program 2:

OBŘADY nejen dle zákonů matričního a rodinného

 

1.sňatečný obřad

a) zákony č. 301/2000 Sb. a č. 89/2012 Sb., v platném znění a zákony související

b) MANŽELSTVÍ – uzavření před orgánem veřejné moci, uzavření před orgánem církve nebo náboženské společnosti=osvědčení

c) PŘEDSŇATEČNÉ ŘÍZENÍ – doklady potřebné k uzavření manželství, jejich prominutí, jednání se snoubenci (den, čas, svědci, ...)

d) SŇATEČNÝ OBŘAD – oddávající, matrikářka, státní insignie, oblečení, proslov a rétorika, přípitek

e) POSŇATEČNÉ ŘÍZENÍ – zápis do knihy manželství, oddací list, zápis do ISEO – upozornění na nejčastější chyby

f) REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

 

2. ostatní obřady v působnosti obce/města

a) vítání občánků

b) loučení s mateřskou, základní a střední školou

c) jubilejní sňatky

d) životní jubilea spoluobčanů

d) dárci krve

e) čestné občanství

a další obřady a slavnosti ….

Součástí semináře bude i prezentace fotografii a videí k dané tématice. Zároveň si lektorka připravila i nácvik nestandardních situací, které v rámci obřadů mohou nastat.

 

 • Diskuze, zodpovězení dotazů
 • Účastníci obdrží 2 akreditovaná osvědčení
Akreditace: MVČR