Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář pro matrikářky: PRŮVODCE MATRIKOU SNADNO A HRAVĚ aneb 2 akreditované semináře a workshop k novele zákona o matrikách
Kód akreditace: AK/PV-381/2015
Variabilní symbol: 219100400
Termín: 03.10.2019 - 04.10.2019
Místo: Rakovecká 1335/13, Brno - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 5.990 Kč
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností
Mgr. Lucie Potocká - akreditovaná lektorka pro danou problematiku
Zvláštní host - Marie Nevečeřalová

Časový rozvrh:

3. 10. 2019

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

4. 10. 2019

9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Dvoudenní seminář určený zejména matrikářkám, ale i pracovníkům správních činností a všem úředníkům, kteří si chtějí zopakovat či se zdokonalit v oblasti mezinárodního práva a matričních agend.

 

Předmět 1: Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí obecně

- Mezinárodní právo soukromé vs. veřejné
- Zařazení mezinárodního práva v hierarchii právních předpisů ČR
- Prameny mezinárodního práva soukromého – zákon č. 91/2012 Sb.
- Vymezení pojmu „veřejná listina“
- Důkazní moc cizozemských veřejných listin
- Nařízení Rady (ES) č. 2201/20013 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem
rozluka manželství; zrušení manželství rozvodem; neplatnost a neexistence manželství; určení, zjištění nebo popření otcovství; osvojení

Předmět 2: Dvoustranné a vícestranné mezinárodní smlouvy a úmluvy

- Česká republika a mezinárodní závazky v oblasti pohybu veřejných listin
- Uznávání cizozemských veřejných listin
- Uznávání cizozemských soudních rozhodnutí
- Určení a posouzení cizího prvku
- Současný stav uznávání veřejných listin v ČR na základě dvoustranných smluv o právní pomoci
- Aktuální problémy související s pohybem cizozemských veřejných listin

ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ AKTUALIZOVANÉ TABULKY


Workshop – nad rámec obou akreditovaných seminářů
Okruh témat:
- výměna zkušeností s vyplňováním a vydáváním vícejazyčných standarních formulářů, četnost využívání systému IMI (viz Nařízení EU 2016/1191 – účinnost od 16.02.2019)
- diskuze k chystané novele zákona o matrikách v návaznosti na novelu občanského zákoníku
- diskuze k chystané novele zákona o státním občanství ČR


Matriční a rodinné právo

1.    Platné právní předpisy k danému tématu:

 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména část druhá
 • zák. č. 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vybraná ustanovení zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2.       Výklad základních pojmů
3.       Vybraná ustanovení NOZ ve vztahu k danému tématu
4.       Rodinné právo

 • určení a popření rodičovství – mateřství, otcovství (domněnka, lhůty)
 • vznik a zánik manželství
 • forma uzavření manželství (sňatek občanský a církevní, místo a čas uzavření)
 • neplatnost a neexistence manželství
 • osvojení, poručenství, pěstounství, opatrovnictví

5.       Matriční právo – zák. č. 301/2000 Sb.

 • podklady pro zápis narození, manželství, partnerství, úmrtí
 • záznamy a opravy
 • matriční agenda ve vztahu k cizině
 • jméno a příjmení
 • správní poplatky

 

 • Účastníci obdrží 2 akreditovaná osvědčení
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.