Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky
Kód akreditace: 2016/1031-SP
Variabilní symbol: 217102612
Termín: 26.10.2017
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
JUDr. Věra Novotná - odborník na danou problematiku, spoluautorka komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Vzdělávací program je určen pro další vzdělávání sociálních pracovníků - úředníků územních samosprávných celků včetně vedoucích úředníků.

 

Tématem je zvýšení právního povědomí účastníků potřebného pro výkon činností sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy a aplikaci správných postupů v souladu s právními předpisy.

Cílem kurzu je obeznámit účastníky s aplikací nových předpisů hmotného i procesního práva při výkonu opatrovnictví a poručenství, včetně veřejného poručenství.


Program je členěn na tyto části:

  1. Zákonné zastoupení dítěte, obsah rodičovské zodpovědnosti, statusová práva rodičů, péče o osobu dítěte, zastupování dítěte a správa jmění dítěte.
  2. Omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti a pozastavení jejího výkonu – důsledky, vliv na vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti, působnost OSPOD při podávání návrhů soudu podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rodičovská odpovědnost nezletilých rodičů a nutná opatření.
  3. Výkon opatrovnictví v občanském soudním řízení, ve správním a trestním řízení, včetně výkonu opatrovnictví při zvýšené ochraně jmění dítěte a výkonu opatrovnictví ad hoc.
  4. Poručenství, v kterých případech nastupuje, postup soudu a postup  OSPOD, veřejné poručenství, dozor soudu nad poručenstvím. Role orgánů sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany a při výkonu opatrovnictví a poručenství
  5. Spolupráce OSPOD  se soudy.
  6. Spolupráce s rodiči a jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte.
  7. Kazuistiky

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.