Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení ve věci správních deliktů (resp. přestupků právnických a podnikajících fyzických osob ve smyslu zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
Kód akreditace: AK/PV-459/2016
Variabilní symbol: 217111612
Termín: 16.11.2017
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
JUDr. Zita Svobodová Štecherová - Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, dlouholeté zkušenosti se správním řízením, jakož i s přednáškovou činností.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
  1. Prameny právní úpravy – zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  2. Terminologie, podmínky odpovědnosti – pojem přestupku právnických a podnikajících fyzických osob (materiálně-formální pojetí), pachatel přestupku, pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek, objektivní odpovědnost, liberační důvod, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek, postavení mladistvých
  3. Podklady rozhodnutí - podklady Policie ČR a obecní policie, kontrola dle kontrolního řádu - průběh kontroly, povinné a přizvané osoby, kontrolní protokol, námitky proti protokolu, ochrana osobnosti při kontrole, zajištění důkazu
  4. Principy trestního práva správního – analogie s trestním řízením - základní zásady, vyloučení aplikace některých ustanovení správního řádu při projednávání přestupků, zásada presumpce neviny, zásada materiální pravdy, společenská nebezpečnost deliktů, právní kvalifikace přestupku při změně právní úpravy,
  5. Průběh správního řízení o přestupku -  účastníci řízení, osoby vystupující v řízení, odložení věci, oznámení o zahájení správního řízení, plná moc, ústní jednání, § 36 odst. 3 SŘ, dokazování, výslech obviněného, přerušení a zastavení řízení, náležitosti výrokové části rozhodnutí, určitost výroku, doručování, společné řízení, příkazní řízení včetně příkazu na místě, odvolací řízení (blanketní odvolání, zákaz reformace in peius)
  6. Ukládání správních trestů – druhy správních trestů, kritéria pro určení druhu a výměry správního trestu, polehčující a přitěžující okolnosti, souběh přestupků -  absorpční zásada, požadavky na odůvodnění výše pokuty, majetkové poměry obviněného z přestupku, zásada zákazu dvojího přičítání téže okolnosti, upuštění od uložení správního trestu, snížení výměry pokuty
  7. Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku – nové rozhodnutí, přezkumné řízení, přezkum příkazu namístě, přechod úhrady pokuty na právního nástupce
  8. Evidence přestupků, přehled přestupků, požadavky na oprávněnou úřední osobu

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.