Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu - PŘELOŽENO Z 30. 1. 2018
Kód akreditace: AK/PV-231/2017
Variabilní symbol: 218030813
Termín: 08.03.2018
Místo: ul. 28. října 124, Ostrava - Přednáškový sál Domu kultury města Ostravy  
Cena: 1.700,-
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
  • Vztah správního řádu a stavebního zákona, základní zásady činnosti správních orgánů
  • Správní orgány – podjatost, vedení řízení, jednací jazyk, doručování
  • Účastníci řízení, úkony právnické osoby, zastoupení povinné – opatrovník a dobrovolné – na základě plné moci, podpůrce
  • Úkony účastníků – podání x podnět, § 36, nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové dokumentace stavby, poskytování informací ze správního spisu podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Průběh řízení v prvním stupni – předběžná otázka, přerušení, zastavení řízení, rozhodnutí
  • Aktuální judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon
  • Právní úprava přestupků na úseku stavebního řádu – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – úprava hmotněprávní (kritéria pro ukládání sankcí – odůvodňování výše uložené pokuty, absorpční a asperační zásada, lhůty pro zánik odpovědnosti) a procesní (postup před zahájením řízení, zahájení řízení, účastníci, zjišťování stavu věci, ústní jednání, zastavení řízení, rozhodnutí, opravné prostředky, společné řízení, zjednodušené formy řízení – příkaz a příkaz na místě)

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.