Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu – praktická cvičení
Kód akreditace: AK/PV-231/2017
Variabilní symbol: 217112818
Termín: 28.11.2017
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700,-
Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - právník, v letech 2004-2018 působila na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem tohoto praktického školení je účastníky upozornit na jednotlivé části správního řízení, v nichž se v praxi vyskytují problémy a pochybení a tyto následně na praktických příkladech procvičit. Podíváme se na aplikaci obecných institutů správního řádu v řízeních vedených dle stavebního zákona včetně poskytování kopií projektové dokumentace, poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zaměřením na poskytování informací
ze správních spisů
. Podrobně se pak budeme věnovat stávající právní úpravě přestupků
a správních deliktů na úseku stavebního řádu
, s tím, že se neopomene připravit i na instituty nové právní úpravy provedené zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s účinností od 01.07.2017.

V rámci tohoto kurzu je činěn nejen výklad předmětné problematiky, ale rovněž uplatněn i specifický přístup k účastníkům, kteří mají možnost zabývat se konkrétními praktickými úkoly vztahující se k určitému procesnímu úkonu, jejichž řešení bude následně s přednášející rozebráno, čímž dojde k prohloubení a lepšímu přisvojení si projednávané problematiky.

 

Osnova

 • Vztah správního řádu a stavebního zákona
 • Podání x podnět
 • Lhůty – procesní x hmotněprávní
 • Zastupování na základě plné moci
 • Doručování
 • Podjatost
 • Nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové dokumentace
 • Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., se zaměřením na poskytování informací
  ze správních spisů
 • Právní úprava přestupků a správních deliktů platná a účinná do 30.06.2017
 • Právní úprava přestupků platná a účinná od 01.07.2017 – nové instituty
  • Prameny
  • Formální a materiální znaky
  • Skutkové podstaty dle stavebního zákona
  • Kritéria pro ukládání sankcí – odůvodňování výše uložené pokuty
  • Absorpční zásada
  • Zánik odpovědnosti
  • Procesní úprava
   • Společné řízení
   • Postup před zahájením řízení
   • Zahájení řízení, účastníci řízení
   • Zjišťování stavu věci, ústní jednání
   • Zastavení řízení
   • Rozhodnutí
   • Opravné prostředky
   • Zjednodušené formy řízení

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.