Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy.
Kód akreditace: AK/PV-386/2015
Variabilní symbol: 217112111
Termín: 21.11.2017
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 1.900,-
Lektor:
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

1.   Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; “velký” Metodický pokyn MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (Věstník 5/2014), další metodické materiály MŽP

2.   Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách (účinná od 1. 4. 2017), návrh změny § 8 spojený s návrhem

novely stavebního zákona (sněmovní tisk č. 927)

3.   Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

Ovocné dřeviny v zahradách, zapojené porosty dřevin, stromořadí, Metodické doporučení MŽP k vyhlášce

4.   Ochrana dřevin před poškozováním a ničením

Kdy se o nedovolené zásahy nejedná(§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.), pokuty za poškození ořezem aj.

5.   Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin

„Poškození dřevin zanedbáním péče“ z pohledu zákona č. 114/1992 Sb.; odpovědnost za škodu; trestněprávní odpovědnost

6.   Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny

Požadavky na správní řízení a rozhodnutí o povolení ke kácení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a správního řádu, účast občanských sdružení (spolků)

7.   Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení

Kácení na předchozí písemné oznámení, kácení dřevin „se stanovenou velikostí, popř. jinou charakteristikou“, kácení v tzv. krajní nouzi

8.   Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les a nejčastější chyby aplikační praxe

Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí

9.   Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les

Omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu

10.  Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů

vodní zákon, energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči; dřeviny z pohledu soukromého práva (nový občanský zákoník: podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu)  

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.