Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření za r. 2017
Kód akreditace: AK/PV-525/2015
Variabilní symbol: 218021502
Termín: 15.02.2018
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200,-
Lektor:
Ing. Hana Juráňová - daňový poradce, auditor

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Předmět přezkoumání, legislativa - zákon o přezkumu – novela pro r. 2018, týkající se obsahu zprávy o přezkumu za r., zákon o obcích, metodika MFČR, MVČR, připravená novela (u zákona o přestupcích)
 • Práva a povinnosti územních celků, práva a povinnosti kontrolorů, zákon o kontrole
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti
 • Projednání zprávy o výsledku hospodaření, opatření k nápravě, možné sankce
 • Přezkoumání auditorem, jiná procesní pravidla, neplatí zákon o kontrole
 • Příklady nejčastěji se vyskytujících chyb
 • Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
 • Oblasti kontroly a podklady pro přezkum – příklady
  • Specifika pro závěrečný účet
  • Organizační řád, vnitřní předpisy, zápisy z jednání rady a zastupitelstva – vazba na ověření funkce vnitřního kontrolního systému a kontrolu dodržování zákona o finanční kontrole včetně prováděcí vyhlášky
  • Vedení účetnictví, účtování o fondech, bilanční kontinuita, výkazy, přílohy – vazba na kontrolu správnosti vykázaných údajů
  • Majetek, inventarizace, ocenění, nakládání dle zákona o obcích a krajích, zástavy majetku, ručení, věcná břemena – vazba na ověření dodržení předpisů platných pro nakládání s majetkem
  • Smluvní vztahy, nájmy, služby, pořízení DHM, zákon o veřejných zakázkách, DPH, pohledávky, jejich evidence a vymáhání – vazba na ověření dodržování principu hospodárnosti
  • Rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtové změny, plnění rozpočtu a odchylky - vazba na soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
  • Dotace, jejich evidence, dodržování podmínek, kompetence, kontrola – vazba na dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití
  • Kontroly vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím, vklady do obchodních společností a výkon práva, sdružené prostředky – vazba na dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy
  • Cenné papíry, úvěry a půjčky, leasing, hlavní a hospodářská činnost, vazba na DPH, bytové hospodářství – vazba na dodržování zákona o účetnictví, související vyhlášky a příslušných účetních standardů
  • Odměňování, místní poplatky, daňové povinnosti – vazba na předpisy o odměňování a na daňové zákony

    

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.