Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Nakládání s majetkem územních samosprávných celků po novele provedené zákonem č. 106/2016 Sb.
Kód akreditace: -
Variabilní symbol: 217110711
Termín: 07.11.2017
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 1.800,-
Lektor:
JUDr. Aleš Novotný - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, právník oddělení majetkového

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem semináře je v prvé řadě podrobně představit základní povinnosti ÚSC (obcí, krajů, hl. m. Prahy) týkající se hospodaření a nakládání s majetkem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, z. č. 129/2000 Sb., o krajích a z. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Důraz bude kladen především právní úpravu po novele zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze provedené zákonem č. 106/2016 Sb., účinným od 1. 7. 2016. Rámcově bude zmíněn také zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinný od 1. 7. 2016.

Výklad bude veden s ohledem na praktické příklady, výkladové obtíže, nejčastější pochybení, stávající soudní judikaturu a stanoviska ministerstva vnitra.

Absolvent kurzu by měl být schopen aplikovat v praxi příslušný zákon při nakládání s majetkem tak, aby majetkoprávní smlouvy nebyly z důvodu porušení zákona neplatné.

 

Osnova přednášky:

 • Povaha majetku ÚSC
  • zákonná omezení při nakládání s majetkem ÚSC
  • povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře
  • povinnost odůvodnit odchylku od obvyklé ceny
  • výběr z více nabídek
 • Postup orgánů ÚSC při nakládání s majetkem
  • záměr (právní povaha, náležitosti, oprávněný orgán, místo a doba zveřejnění, následky nezveřejnění)
  • rozhodnutí orgánů ÚSC o majetkoprávní dispozici (pravomoci rady a zastupitelstva)
  • právní jednání za ÚSC (jednání za ÚSC, zastupování ÚSC dle plné moci)
  • kontrola (výbory zastupitelstva, stát)
 • Následky porušení povinností při nakládání s majetkem ÚSC
  • neplatnost právního jednání ÚSC
  • právo domáhat se soudního určení neplatnosti právního jednání ÚSC
  • právní odpovědnost zastupitelů a zaměstnanců ÚSC
  • kontrolní mechanismy nakládání s majetkem ÚSC
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv - ve vztahu k ÚSC (účinnost od 1. 7. 2016)

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: neakreditovaný


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.